نفرات برتر در آزمون 27 دی

مهسا  حیدری
امیرمحمد  کاظمی نسب هاشم آبادی
محمد امین  فدوی امیری
علی اصغر  قاسملو
محمدامیر  بذرافشان
مهسا حیدری
جم
امیرمحمد کاظمی نسب هاشم آبادی
يزد
محمد امین فدوی امیری
اميركلا
علی اصغر قاسملو
همدان
محمدامیر بذرافشان
كاشمر
لیست کامل نفرات برتر آزمون 27 دی