نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
علی  صادق تهرانی
ملیکاسادات  فکورپور
آیلین  فرج زاده
علی  روستایی فیروزآباد
عرفان  حسنی
علی صادق تهرانی
تهران
ملیکاسادات فکورپور
شيراز
آیلین فرج زاده
مياندوآب
علی روستایی فیروزآباد
يزد
عرفان حسنی
تنكابن
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396