منابع درسی برای آزمون 5 مهر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی چهارم دبستان

 • فصل اول - اعداد و الگوها

 • فصل دوم - کسر

 • فصل سوم - ضرب و تقسیم

 • فصل چهارم - اندازه گیری

 • فصل پنجم - عدد مخلوط و عدد اعشاری

 • فصل ششم - شکل‌های هندسی

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

56 فیلم بلند 55 فیلم کوتاه 130 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی چهارم دبستان

 • درس اول - زنگ علوم

 • درس دوم - مخلوط‌ها در زندگی

 • درس سوم - انرژی،نیاز هر روز ما

 • درس چهارم - انرژی الکتریکی

 • درس پنجم - گرما و ماده

 • درس ششم - سنگ‌ها

 • درس هفتم - آهن‌ربا در زندگی

 • درس هشتم - آسمان در شب

 • درس نهم - بدن ما (1)

 • درس دهم - بدن ما (2)

 • درس یازدهم - بی‌مهره‌ها

 • درس دوازدهم - گوناگونی گیاهان

 • درس سیزدهم - زیستگاه

17 فیلم بلند

درس فارسی چهارم دبستان

 • درس دوم - کوچ پرستوها

 • درس ششم - آرش کمان گیر

 • درس هفتم - مهمان شهر ما

 • درس هشتم - درس آزاد - مثل

 • درس دهم - باغچه اطفال

 • درس یازدهم - فرمانده دل ها

 • درس دوازدهم - اتفاق ساده

 • درس سیزدهم - لطف حق

 • درس چهاردم - ادب از که آموختی

 • درس پانزدهم - شیر و موش

 • درس شانزدهم - پرسش گری

 • درس هفدهم - مدرسه هوشمند

26 فیلم 3 دقیقه ای