منابع درسی برای آزمون 1 آذر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی پنجم دبستان

  • فصل دوم - کسر

12 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 9 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی پنجم دبستان

  • درس دوم - ماده تغییر میکند

  • درس سوم - رنگین کمان

  • درس چهارم - برگی از تاریخ زمین

12 فیلم بلند 3 فیلم 3 دقیقه ای