منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی ششم دبستان

 • فصل چهارم - تقارن و مختصات

 • فصل پنجم - اندازه گیری

 • فصل ششم - تناسب و درصد

 • فصل هفتم - تقریب

2 فیلم بلند 10 فیلم 3 دقیقه ای 165 خلاصه درس

درس علوم تجربی ششم دبستان

 • بخش چهارم - علوم فیزیکی

 • بخش پنجم - علوم زیستی

 • بخش ششم - از گذشته تا آینده

9 فیلم بلند 21 فیلم کوتاه 41 فیلم 3 دقیقه ای 177 خلاصه درس

درس فارسی ششم دبستان

 • درس دوازدهم - دوستی/ مشاوره

 • درس پانزدهم - میوه هنر

 • درس شانزدهم - آداب مطالعه

 • درس هفدهم - ستاره روشن

 • درس نهم - رنج هایی کشیده ام که مپرس

 • درس دهم - عطّار و جلال الدّین محمّد

12 فیلم بلند

درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

 • بخش اول - مدنی

 • بخش دوم - جغرافیا

2 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
شعیب خدابنده
فاطمه محمودی
محمد رضا پروینی
مهدی کونانی
عارفه حیدری
شعیب خدابنده
تربت جام
فاطمه محمودی
تهران
محمد رضا پروینی
سنقر
مهدی کونانی
كوناني
عارفه حیدری
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون22 اردیبهشت 1396

ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...