منابع درسی برای آزمون 5 مهر این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس فارسی پنجم دبستان

 • درس اول - تماشا خانه

1 فیلم 3 دقیقه ای

درس ریاضی پنجم دبستان

 • فصل اول - عدد نویسی و الگوها

 • فصل دوم - کسر

 • فصل سوم - نسبت ، تناسب و درصد

 • فصل چهارم - تقارن و چندضلعی ها

 • فصل پنجم - عددهای اعشاری

 • فصل ششم - اندازه گیری

 • فصل هفتم - آمار و احتمال

49 فیلم بلند 104 فیلم کوتاه 81 فیلم 3 دقیقه ای

درس علوم تجربی پنجم دبستان

 • درس اول - زنگ علوم

 • درس دوم - ماده تغییر میکند

 • درس سوم - رنگین کمان

 • درس چهارم - برگی از تاریخ زمین

 • درس پنجم - حرکت بدن

 • درس ششم - چه خبر 1

 • درس نهم - کارها آسان می‌شود 2

 • درس دهم - خاک با ارزش

 • درس یازدهم - بکارید و بخورید

 • درس دوازدهم - از ریشه تا برگ

24 فیلم بلند 9 فیلم 3 دقیقه ای