نفرات برتر در آزمون1 اردیبهشت 1396
سیدابوالفضل  حسین زاده بوشهری
ملیکا  خلیلی
طناز  صدری
مریم  رسولی مقدم
ساغر  اصل ایرانی وش
سیدابوالفضل حسین زاده بوشهری
بوشهر
ملیکا خلیلی
تهران
طناز صدری
تهران
مریم رسولی مقدم
سرايان
ساغر اصل ایرانی وش
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون1 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون1 اردیبهشت 1396