نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
داریوش  مردانی
امیرحسین  زمین کشت
سیدمحمد  ابراهیمیان جلودار
علی رضا  بهاری پور
علی  پورعلی
داریوش مردانی
تبريز
امیرحسین زمین کشت
بيرجند
سیدمحمد ابراهیمیان جلودار
آمل
علی رضا بهاری پور
جهرم
علی پورعلی
لاهيجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون6 اسفند 1395