نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
روژان  گودرزی
محمدرضا  راستگار
فریور  اکتفا
امیرمحمد  مشهدی رضاپور
فاطمه زهرا  دهقان
روژان گودرزی
شيراز
محمدرضا راستگار
اردبيل
فریور اکتفا
بهبهان
امیرمحمد مشهدی رضاپور
بناب
فاطمه زهرا دهقان
فرخ شهر
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396