نفرات برتر در آزمون1 اردیبهشت 1396
آرمین  صفاسپهر
ماریا  صحنه
ستاره  کرد
پوریا  مجیدی
محمد  بحرینی
آرمین صفاسپهر
تهرانسر
ماریا صحنه
گرگان
ستاره کرد
كوهدشت
پوریا مجیدی
عجب شير
محمد بحرینی
سيرجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون1 اردیبهشت 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون1 اردیبهشت 1396