نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
یگانه  داوند
نرگس  یعقوبی
سپیده  رسولی
فاطمه  افشاری پور
محمدامین  شاکری نسب
یگانه داوند
تهران
نرگس یعقوبی
شيراز
سپیده رسولی
تهران
فاطمه افشاری پور
جيرفت
محمدامین شاکری نسب
ياسوج
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396