نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
علی  اسلام فر
محمد  دریانی
مریم  قاضی
محمدامین  فیضی مهدیخان محله
پانیذ  بهشتی
علی اسلام فر
مشهد
محمد دریانی
خوي
مریم قاضی
تبريز
محمدامین فیضی مهدیخان محله
رشت
پانیذ بهشتی
تنكابن
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396