منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی نهم

 • فصل اول - مجموعه ها

 • فصل دوم - عددهای حقیقی

 • فصل سوم - استدلال و اثبات در هندسه

 • فصل چهارم - توان و ریشه

30 فیلم بلند 32 فیلم کوتاه 196 فیلم 3 دقیقه ای 157 خلاصه درس

درس علوم نهم

 • فصل اول - مواد و نقش آن‌ها در زندگی

 • فصل دوم - رفتار اتم‌ها با یکدیگر

 • فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

 • فصل چهارم - حرکت چیست

 • فصل پنجم - نیرو

 • فصل یازدهم - گوناگونی جانداران

 • فصل دوازدهم - دنیای گیاهان

 • فصل سیزدهم - جانوران بی مهره

18 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 127 خلاصه درس

درس فارسی نهم

 • درس اول - آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/سفر

 • درس دوم - عجایب صنع حق تعالی/ پرواز

 • درس سوم - مثل آیینه ، کار و شایستگی / باغبان نیک اندیش

 • درس چهارم - هم نشین / دریچه‌های شکوفایی

 • درس ششم - آداب زندگانی / شو خطر کن

 • درس هشتم - هم زیستی با مام میهن / دوراندیشی

14 فیلم بلند

درس زبان انگلیسی نهم

 • درس اول - Personality

 • درس دوم - Travel

 • درس سوم - Festivals and Ceremonies

 • درس چهارم - Services

8 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
محمد حسین قاسمی
محراب شادی دیزناب
تسنیم سلطانیه
سحر ستارپور
مهدی داودزاده
محمد حسین قاسمی
كرج
محراب شادی دیزناب
تبريز
تسنیم سلطانیه
زنجان
سحر ستارپور
اهر
مهدی داودزاده
اراك
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395