نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
علیرضا  زیرک
الهه  عجم
پریسا  رشدی
محمدماهان  ایری
محمدمهدی  گل بخش منشادی
علیرضا زیرک
تهران
الهه عجم
مشهد
پریسا رشدی
ملكان
محمدماهان ایری
بندرتركمن
محمدمهدی گل بخش منشادی
يزد
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396