منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی نهم

 • فصل پنجم - عبارت‏های جبری

 • فصل ششم - خط و معادله‏های خطی

 • فصل هفتم - عبارت‏های گویا

 • فصل هشتم - حجم و مساحت

8 فیلم بلند 40 فیلم کوتاه 79 فیلم 3 دقیقه ای 236 خلاصه درس

درس علوم نهم

کل مباحث
27 فیلم بلند 35 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 432 خلاصه درس

درس فارسی نهم

 • درس نهم - راز موفقیت

 • درس دهم - آرشی دیگر / نیک رایان

 • درس یازدهم - زن پارسا / دروازه ای به آسمان

 • درس دوازدهم - پیام آور رحمت / سیرت سلمان

 • درس سیزدهم - آشنای غریبان / میلاد گل

 • درس چهاردهم - پیدای پنهان / قدر تو افزون از ملایک

 • درس شانزدهم - آرزو

 • درس هفدهم - شازده کوچولو / دو نقاش

9 فیلم بلند

درس زبان انگلیسی نهم

 • درس چهارم - Services

 • درس پنجم - Media

 • درس ششم - Health and Injuries

11 خلاصه درس

درس عربی نهم

 • درس ششم - تغییر الحیاة

 • درس هفتم - ثمرة الجد

 • درس نهم - نصوص حول الصحة

 • درس دهم - الامانة

3 فیلم 3 دقیقه ای 2 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
فاطمه اسدی
امید زاهدی
محمد رضا حیدری
امیررضا شکار تبار
نسترن ابراهیمی ثانی
فاطمه اسدی
تهران
امید زاهدی
اروميه
محمد رضا حیدری
خاتم
امیررضا شکار تبار
بندپي
نسترن ابراهیمی ثانی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...