نفرات برتر در آزمون 22 شهریور

پرنیا  نیکزاد
زهرا  صالحیان
ریحانه  پوینده
زهراسادات  قریشی
بهنام  مومن زاده
پرنیا نیکزاد
شهركرد
زهرا صالحیان
اصفهان
ریحانه پوینده
شهرضا
زهراسادات قریشی
شهركرد
بهنام مومن زاده
دوره
لیست کامل نفرات برتر آزمون 22 شهریور