نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
فاطمه  اگستش
محمد  دادگر
فاطمه  علیخانی
نگار سادات  عطائی
نگین  اکبری
فاطمه اگستش
رفسنجان
محمد دادگر
مشهد
فاطمه علیخانی
تهران
نگار سادات عطائی
اصفهان
نگین اکبری
نور
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396