منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

 • مبحث تابع

2 فیلم بلند 1 فیلم 3 دقیقه ای

درس اقتصاد دهم انسانی

 • مبحث توسعه اقتصادی

 • مبحث مدیریت کلان اقتصادی

11 فیلم کوتاه 13 فیلم 3 دقیقه ای 11 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث استدلال

3 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 14 فیلم 3 دقیقه ای 6 خلاصه درس

درس تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی

 • مبحث ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

14 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای ایران دهم

 • مبحث جغرافیای طبیعی در ایران

 • مبحث جغرافیای انسانی ایران

11 فیلم 3 دقیقه ای

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات انقلاب اسلامی

 • مبحث ادبیات حماسی

3 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون6 اسفند 1395
عسل اثنی عشری
زهرا شیروانی سعادت آبادی
مبینا توحیدی
مرضیه علی یاری
مجتبی اسفندیاری مهنی
عسل اثنی عشری
يزد
زهرا شیروانی سعادت آبادی
كرمان
مبینا توحیدی
اسفراين
مرضیه علی یاری
اسفراين
مجتبی اسفندیاری مهنی
جيرفت
لیست کامل نفرات برتر آزمون6 اسفند 1395