منابع درسی برای آزمون 15 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1 دهم

 • مبحث تابع

 • مبحث شمارش، بدون شمردن

 • مبحث آمار و احتمال

1 فیلم بلند 10 فیلم 3 دقیقه ای 52 خلاصه درس

درس فیزیک 1 دهم تجربی

 • مبحث دما و گرما

12 فیلم کوتاه 24 فیلم 3 دقیقه ای 57 خلاصه درس

درس زیست شناسی 1 دهم تجربی

 • مبحث تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

 • مبحث از یاخته تا گیاه

 • مبحث جذب و انتقال مواد در گیاهان

5 فیلم 3 دقیقه ای 9 خلاصه درس

درس شیمی 1 دهم

 • مبحث آب، آهنگ زندگی

2 خلاصه درس

درس فارسی 1 دهم

 • مبحث ادبیات داستانی

2 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی زبان قرآن 1 دهم

 • مبحث صناعه التلمیع فی الادب الفارسی

1 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 5 فیلم 3 دقیقه ای 11 خلاصه درس

درس دین و زندگی 1 دهم

 • مبحث یاری از نماز و روزه

 • مبحث فضیلت آراستگی

4 فیلم 3 دقیقه ای
نفرات برتر در آزمون1 اردیبهشت 1396
پویا پرهیزکار
علی راجزی
امیر نجفی داغلیان
کیمیا محمدی پور
علی لنگری
پویا پرهیزکار
سياهكل
علی راجزی
تبريز
امیر نجفی داغلیان
تبريز
کیمیا محمدی پور
بجستان
علی لنگری
بجنورد
لیست کامل نفرات برتر آزمون1 اردیبهشت 1396