نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
نگین  محمدی
احسان  حقیقت
حسین  نقدی
فاطمه  رمضان زاده
سجاد  ارغایی
نگین محمدی
دليجان
احسان حقیقت
شيراز
حسین نقدی
زارچ
فاطمه رمضان زاده
شيراز
سجاد ارغایی
مشهد
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396