نفرات برتر در آزمون1 اردیبهشت 1396
کیارش  تندکار
فردین  باربد
مهدی  پورحسین
علی  عبداله زاده
امیرحسن  قاسمی
کیارش تندکار
گرگان
فردین باربد
تبريز
مهدی پورحسین
تبريز
علی عبداله زاده
تربت حيدريه
امیرحسن قاسمی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون1 اردیبهشت 1396