نوروز 96

منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

 • مبحث ایمنی بدن

 • مبحث دستگاه عصبی

 • مبحث حواس

 • مبحث هورمون‌‌ها و دستگاه درون ریز

 • مبحث ماده‌ی ژنتیک

 • مبحث کروموزوم‌‌ها و میتوز

18 فیلم بلند 112 فیلم کوتاه 413 فیلم 3 دقیقه ای 286 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

 • مبحث الکتریسیته ساکن

 • مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

16 فیلم بلند 10 فیلم کوتاه 264 فیلم 3 دقیقه ای 218 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

 • مبحث استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی

 • مبحث ترمودینامیک شیمیایی

15 فیلم بلند 57 فیلم کوتاه 179 فیلم 3 دقیقه ای 159 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

 • مبحث پدیده‌های تصادفی و احتمال

 • مبحث تابع

10 فیلم بلند 63 فیلم کوتاه 272 فیلم 3 دقیقه ای 255 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

 • مبحث علم زمین شناسی و شاخه‌های آن

 • مبحث آب در هوا

 • مبحث آب در دریا

 • مبحث آب در خشکی

 • مبحث کانی ها

9 فیلم بلند

درس آمار و مدل‌سازی سوم تجربی

 • مبحث اندازه گیری و مدل سازی

 • مبحث جامعه و نمونه

 • مبحث متغیرهای تصادفی

 • مبحث دسته بندی داده‌ها و جدول فراوانی

 • مبحث نمودارها و تحلیل داده ها

9 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث ویرایش

 • مبحث املا «همزه» در فارسی

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل

 • مبحث نگارش تشریحی

 • مبحث گروه فعلی

 • مبحث زندگی نامه نویسی

 • مبحث جمله‌ی ساده و اجزای آن

 • مبحث نامطابقت‌های املایی

12 فیلم بلند 12 فیلم کوتاه 7 فیلم 3 دقیقه ای 17 خلاصه درس

درس ادبیات فارسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم/افلاک،حریم بارگاهت

 • مبحث رزم رستم و اسفندیار

 • مبحث کمال الملک

 • مبحث گاو

 • مبحث گل دسته‌ها و فلک

 • مبحث قاضی بست

 • مبحث بیهقی و هنر نویسندگی او

 • مبحث ادبیات پایداری/ خون خورشید/بانگ جرس

 • مبحث تپه‌ی برهانی/ باغ نگاه

 • مبحث ادبیات جهان/ترانه من/ سه پرسش

8 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 21 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث الهی الهی فقیر أتاک! - المعتل 1

 • مبحث شمس العدالة - المعتل 2

 • مبحث سنریهم آیاتنا - المفعول المطلق

3 فیلم بلند 25 فیلم کوتاه 97 فیلم 3 دقیقه ای 69 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث هدایت الهی

 • مبحث هدایت مستمر

 • مبحث معجزه ای از نوع کتاب

 • مبحث گستره‌ی رسالت پیامبر

 • مبحث تداوم رسالت

 • مبحث جایگاه امامت

 • مبحث وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)

8 فیلم بلند 42 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 64 فیلم 3 دقیقه ای 36 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
بازه - معادله و نامعادله - ماتریس از رياضي دوم دبیرستان
مشاهده کلاس
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ایمنی بدن و ساختار و کار نورون ها از زیست شناسی سوم تجربی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
منتخبی از عربی 1 ، معرفه و نکره از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
مشاهده کلاس
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ساختار و کار دستگاه عصبی ،حواس از زیست شناسی سوم تجربی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم دبیرستان
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
تابع از ریاضی سوم تجربی
مشاهده کلاس
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
امروز ساعت 07:30
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
امروز ساعت 10:30
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
امروز ساعت 12:30
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
حد (‌تا ابتدای حد در بی نهایت ) از ریاضی سوم تجربی
امروز ساعت 14:30
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
امروز ساعت 17:30
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
امروز ساعت 19:00
افشین مینو افشین مینو
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/06
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
شیمی آلی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/06
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/06
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
حد و پیوستگی از ریاضی سوم تجربی
14:30 1396/01/06
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/06
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
19:00 1396/01/06
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/07
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
12:30 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
صدرا بهروزیه
عرفان عرب پور داهوئی
جواد خداپرست
آیدا موسوی
علی افضلی
صدرا بهروزیه
تبريز
عرفان عرب پور داهوئی
زرند
جواد خداپرست
تربت حيدريه
آیدا موسوی
اردبيل
علی افضلی
كرمان
لیست کامل نفرات برتر آزمون20 اسفند 1395