نوروز 96
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم دبیرستان
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
ایمان نخستین ایمان نخستین
ترکیب توابع یک به یک معکوس و جزصحیح از حسابان
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
ایمان نخستین ایمان نخستین
روابط بین نسبت های مثلثاتی و توابع معکوس مثلثاتی از حسابان
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
شیمی آلی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
ایمان نخستین ایمان نخستین
معادلات مثلثاتی از حسابان
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
احتمال غیر هم شانس و پیوسته از جبر و احتمال
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
مشاهده کلاس
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاهده کلاس
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
مشاهده کلاس
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
مشاهده کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
شرکت در کلاس
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
نفرات برتر در آزمون7 فروردین 1396
حسن  اسماعیلی
امیر حسین  استقامت
علیرضا  بابازاده کمانگر
آرمان  محمدی
محمدمهدی  جراحی
حسن اسماعیلی
اصفهان
امیر حسین استقامت
يزد
علیرضا بابازاده کمانگر
بابل
آرمان محمدی
نور
محمدمهدی جراحی
اصفهان
لیست کامل نفرات برتر آزمون7 فروردین 1396
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی