نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
فاطمه  جعفری
زهره  عباسی لیاسی
احسان  قاسمی
یاسمن  زلفی موصلو
پرنیان  عزیزیان
فاطمه جعفری
تهران
زهره عباسی لیاسی
كلاچاي
احسان قاسمی
اراك
یاسمن زلفی موصلو
شيراز
پرنیان عزیزیان
كرج
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396