نفرات برتر در آزمون 24 خرداد

آیلین  درخوردمعصوم آباد
امیرحسین  ادیبی
فاطمه زهرا  احمدزاده
محمد  زمانی فرد
زهرا  عباسی سرداری
آیلین درخوردمعصوم آباد
بابل
امیرحسین ادیبی
بابل
فاطمه زهرا احمدزاده
گنبد
محمد زمانی فرد
خميني شهر
زهرا عباسی سرداری
رفسنجان
لیست کامل نفرات برتر آزمون 24 خرداد
برنامه آزمون هاي 97
دانلود پاسخ تشريحي آزمون ها
نمونه سوال امتحاني