نفرات برتر در آزمون24 دی 1395
امیرحسین  رایگان
معصومه  اسمعیلی
محمد  مقتدری بوکانی
ساحل  شجاعی
محدثه  مرآتی فشی
امیرحسین رایگان
تهران
معصومه اسمعیلی
كرمان
محمد مقتدری بوکانی
بوكان
ساحل شجاعی
شهركرد
محدثه مرآتی فشی
شهر قدس
لیست کامل نفرات برتر آزمون24 دی 1395
افتخارات کنکور زبان