نفرات برتر در آزمون 22 شهریور

فائزه  میرزابه
سارا  معتمدی
ایدا  حاجی وند
زهرا  حقانی زحمتکش
سید اسماعیل  جعفری شیاده
فائزه میرزابه
شهرضا
سارا معتمدی
اصفهان
ایدا حاجی وند
اردبيل
زهرا حقانی زحمتکش
مشهد
سید اسماعیل جعفری شیاده
بندپي
لیست کامل نفرات برتر آزمون 22 شهریور