نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
علی  اسدی
کمند  سروریان
هدیه  هاتف فرد
علی اسدی
تهران
کمند سروریان
سنندج
هدیه هاتف فرد
بيرجند
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون23 تیر 1396

افتخارات کنکور هنر