منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی 1

 • مبحث اعداد و نمادها

 • مبحث مجموعه ها

 • مبحث توان رسانی و ریشه گیری

 • مبحث چند جمله ایها و اتحادها

 • مبحث معادلات درجه اول و معادله خط

 • مبحث نسبت‌های مثلثاتی

 • مبحث عبارت‌های گویا

 • مبحث معادلات درجه دوم

37 فیلم 3 دقیقه ای

درس زبان فارسی 3 سوم انسانى

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل - گروه فعلی

 • مبحث نمایش نامه - فیلم نامه

 • مبحث واژه و واژگان در زبان

 • مبحث دستور خط فارسی 1

 • مبحث جمله ساده و اجزای آن

 • مبحث نوشته‌های ادبی 1

 • مبحث گروه اسمی

 • مبحث نوشته‌های ادبی 2

 • مبحث ساختمان واژه 1

 • مبحث دستور خط فارسی 2

 • مبحث نظام معنایی زبان

 • مبحث ساختمان واژه 2

 • مبحث بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی

 • مبحث دستور تاریخی 1

 • مبحث طنزپردازی

 • مبحث دستور تاریخی 2

 • مبحث دستور خط فارسی 3

 • مبحث مرجع شناسی

 • مبحث دستور تاریخی 3

 • مبحث نقش‌های زبان

 • مبحث اسناد و نوشته‌های حقوقی

 • مبحث دستور خط فارسی 4

 • مبحث دستور تاریخی 4

24 فیلم کوتاه 6 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم انسانى

 • مبحث الادب فی الخطاب - التذکار 1

 • مبحث الشجاعة فی الحق - التذکار 2

 • مبحث الامثال و الحکم - المثال

 • مبحث الی الفجر - الاجوف

 • مبحث ابتسم للحیاة - الناقص

 • مبحث العسل غذا و شفا - الناقص المزید

 • مبحث من طرایف الحکمة - المفعول المطلق - له

 • مبحث المتنبی و سعدی - التوابع

 • مبحث بشر الحافی - الحال

 • مبحث فتح القلوب - التمییز

 • مبحث یقظة و تحرر - المنادی

 • مبحث سیدة آیات القرآن - المستثنی

 • مبحث الناسک و الشیطان - اسالیب الجمله

 • مبحث قبسات من الاعجاز العلمی للقرآن - البلاغه 1

 • مبحث الاسلام و التقدم - البلاغه 2

 • مبحث أین الزاد یا مسافر - البلاغه 3

27 فیلم 3 دقیقه ای 103 خلاصه درس

درس آرایه‌های ادبی سوم انسانى

 • مبحث مقدمات

 • مبحث قالب‌های شعر فارسی

 • مبحث بیان

 • مبحث بدیع، آرایه‌های لفظی

 • مبحث بدیع، آرایه‌های معنوی

25 فیلم بلند 28 فیلم کوتاه 45 فیلم 3 دقیقه ای 130 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث تعاریف

 • مبحث استدلال

16 فیلم بلند 27 فیلم کوتاه 63 فیلم 3 دقیقه ای 23 خلاصه درس

درس ریاضی سوم انسانى

 • مبحث تابع

 • مبحث معادله و تابع‌های درجه‌ی دوم

 • مبحث ترکیبیات

25 فیلم بلند 41 فیلم کوتاه 20 فیلم 3 دقیقه ای 149 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر

 • مبحث تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر

39 فیلم بلند 89 فیلم 3 دقیقه ای

درس عربی 2 انسانی

 • مبحث التذکار 1

 • مبحث التذکار 2

 • مبحث المعرفه و النکره

 • مبحث انواع العراب 1

 • مبحث انواع العراب 2

 • مبحث اعراب الفعل المضارع 1

 • مبحث اعراب الفعل المضارع 2

 • مبحث المبنی للمعلوم و للمجهول

 • مبحث العدد

 • مبحث الافعال الناقصه

 • مبحث الحروف المشبهه بالفعل

 • مبحث افعال المقاربه

 • مبحث المفعول فیه

 • مبحث الصفه و الموصوف

 • مبحث التصغیر،النسبه

29 فیلم 3 دقیقه ای 58 خلاصه درس

درس آمار و مدل سازی

 • مبحث اندازه گیری و مدل سازی

 • مبحث جامعه و نمونه

 • مبحث متغیرهای تصادفی

 • مبحث دسته بندی داده‌ها و جدول فراوانی

 • مبحث نمودارها و تحلیل داده ها

 • مبحث شاخص‌های مرکزی

 • مبحث شاخص‌های پراکندگی

36 فیلم بلند 18 فیلم کوتاه 119 فیلم 3 دقیقه ای 48 خلاصه درس

درس روان شناسی سوم انسانى

 • مبحث کلیات

 • مبحث رشد

 • مبحث فرایندهای شناختی

 • مبحث سلامت روانی و اختلال روانی

8 فیلم بلند 9 فیلم کوتاه 143 فیلم 3 دقیقه ای 35 خلاصه درس

درس اقتصاد دوم انسانی

 • مبحث مقدمات

 • مبحث تولید و بازار

 • مبحث مدیریت کلان اقتصادی

 • مبحث توسعهی اقتصادی

 • مبحث نهادها و بازارهای مالی

 • مبحث اقتصاد جهان

45 فیلم کوتاه 104 فیلم 3 دقیقه ای 48 خلاصه درس

درس جامعه‌شناسی 2 سوم انسانى

 • مبحث هویت و فرهنگ

 • مبحث قدرت و سیاست

 • مبحث جامعه و فرهنگ

18 فیلم بلند 25 فیلم 3 دقیقه ای

درس جامعه‌شناسی 1 دوم انسانی

 • مبحث علوم اجتماعی

 • مبحث جهان اجتماعی

 • مبحث شناخت اجتماعی

19 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای 2 سوم انسانى

 • مبحث ناحیه چیست؟

 • مبحث زندگی در نواحی ساحلی

 • مبحث زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

 • مبحث سکونتگاه‌های شهری و روستایی

 • مبحث نواحی سیاسی

 • مبحث زندگی در نواحی کوهستانی

 • مبحث زندگی در نواحی قطبی

 • مبحث نواحی اقتصادی

16 فیلم بلند 8 فیلم 3 دقیقه ای

درس تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ دوم انسانی

 • مبحث تاریخ ادبیات ایران

1 فیلم 3 دقیقه ای

درس فلسفه سوم انسانى

 • مبحث معنا و قلمرو فلسفه

 • مبحث نخستین فلاسفه بزرگ

8 فیلم بلند 15 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان ۱ دوم انسانی

 • مبحث تاریخ و آغاز آن

 • مبحث جهان باستان

9 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیا ۱ دوم انسانی

 • مبحث جغرافیا

 • مبحث بیابان

7 فیلم 3 دقیقه ای

درس دین و زندگی ۲

 • مبحث جلوه‌های حکمت و تدبیر

 • مبحث با کاروان هستی

 • مبحث سرمایه‌های انسان

 • مبحث خود حقیقی

 • مبحث پنجره ای به روشنایی

 • مبحث آینده‌ی روشن

 • مبحث منزلگاه بعد

 • مبحث واقعه‌ی بزرگ

 • مبحث فرجام کار

 • مبحث اعتماد بر او

 • مبحث دوستی با حق

 • مبحث فضیلت آراستگی

 • مبحث زیبایی عفاف

 • مبحث نظارت همگانی

 • مبحث کار و درامد حلال

 • مبحث یاری از نماز و روزه

23 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 7 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

 • مبحث The Olympic Games

 • مبحث Every Word is a Puzzle

 • مبحث What is a Computer?

21 فیلم بلند 58 فیلم کوتاه 92 فیلم 3 دقیقه ای 70 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
کوروش داودی کوروش داودی
اتحادها ،تجزیه چند جمله ای از ریاضی پایه
07:30 1397/01/02
معصومه گودرزی معصومه گودرزی
مقدمات و قالب‌هاي شعر فارسي از آرايه‌هاي ادبي
14:00 1397/01/02
امیر نیک سرشت امیر نیک سرشت
توليد و بازار از اقتصاد پایه
12:00 1397/01/03
افتخارات کنکور انسانی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب