منابع درسی برای آزمون 12 خرداد این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ادبیات فارسی چهارم انسانی

کل مباحث
26 فیلم بلند 54 فیلم کوتاه 22 فیلم 3 دقیقه ای 54 خلاصه درس

درس عربی چهارم انسانی

کل مباحث
10 فیلم بلند 74 فیلم 3 دقیقه ای 77 خلاصه درس

درس ریاضی پایه چهارم انسانی

کل مباحث
12 فیلم بلند 68 فیلم کوتاه 97 فیلم 3 دقیقه ای 157 خلاصه درس

درس علوم اجتماعی چهارم انسانی

کل مباحث
17 فیلم بلند

درس تاریخ‌شناسی چهارم انسانی

کل مباحث
14 فیلم بلند 30 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای چهارم انسانی

کل مباحث
11 فیلم بلند 19 فیلم 3 دقیقه ای

درس فلسفه‌ی اسلامی چهارم انسانی

کل مباحث
30 فیلم کوتاه 95 فیلم 3 دقیقه ای 24 خلاصه درس

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
81 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 63 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

کل مباحث
11 فیلم بلند 47 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

کل مباحث
13 فیلم بلند 27 فیلم کوتاه 104 فیلم 3 دقیقه ای 154 خلاصه درس
افتخارات کنکور انسانی