منابع درسی برای آزمون 20 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ادبیات فارسی چهارم انسانی

 • مبحث سبک شناسی

8 فیلم بلند 14 فیلم کوتاه

درس عربی چهارم انسانی

 • مبحث بایعة الکبریت - النواسخ

 • مبحث الجبل الرصین - المفاعیل

 • مبحث علو فی الحیاة و فی الممات - الحال - التمییز

3 فیلم بلند 21 فیلم 3 دقیقه ای 15 خلاصه درس

درس ریاضی پایه چهارم انسانی

 • مبحث لگاریتم

 • مبحث مدل‌سازی ریاضی

4 فیلم بلند 26 فیلم کوتاه 30 فیلم 3 دقیقه ای 50 خلاصه درس

درس علوم اجتماعی چهارم انسانی

 • مبحث چالش‌های جهانی

 • مبحث جهان اسلام

7 فیلم بلند

درس تاریخ‌شناسی چهارم انسانی

 • مبحث مکتوبات

4 فیلم بلند

درس جغرافیای چهارم انسانی

 • مبحث رایانه، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • مبحث مدل‌های جغرافیایی

4 فیلم بلند

درس فلسفه‌ی اسلامی چهارم انسانی

 • مبحث جریان‌های فکری عالم اسلام

 • مبحث حکمت متعالیه

9 فیلم کوتاه 13 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث درآمدی بر ادبیات تعلیمی «شعر تعلیمی»/ پرورده گویی

 • مبحث ذکر حسین بن منصور

 • مبحث درآمدی بر توصیف و تصویر‌گری/ گویی بط سفید جامه به صابون زده است

 • مبحث دماوندیه

 • مبحث شب کویر

 • مبحث در آمدی بر ترجمه / جهاد (نهج البلاغه)

 • مبحث مست و هوشیار

 • مبحث دیوان شرقی گوته

26 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث بازگشت

 • مبحث پایه‌های استوار

 • مبحث برنامه‌ای برای فردا

16 فیلم کوتاه 5 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Child Labor:A Global Issue

1 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضویعربی 3 سوم دبیرستان
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
18:15 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضویعربی 3 سوم دبیرستان
مستثنی و منادا از عربی 3 سوم دبیرستان
18:15 1396/01/12
افتخارات کنکور انسانی