نوروز 96

منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی

کل مباحث
44 فیلم بلند 156 فیلم کوتاه 505 فیلم 3 دقیقه ای 447 خلاصه درس

درس فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی

کل مباحث
21 فیلم بلند 19 فیلم کوتاه 337 فیلم 3 دقیقه ای 309 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

کل مباحث
22 فیلم بلند 113 فیلم کوتاه 316 فیلم 3 دقیقه ای 290 خلاصه درس

درس ریاضی سوم تجربی

  • مبحث تابع

6 فیلم بلند 47 فیلم کوتاه 176 فیلم 3 دقیقه ای 181 خلاصه درس

درس زمین شناسی سوم تجربی

  • مبحث علم زمین شناسی و شاخه‌های آن

  • مبحث آب در هوا

  • مبحث آب در دریا

  • مبحث آب در خشکی

  • مبحث کانی ها

9 فیلم بلند

درس آمار و مدل‌سازی سوم تجربی

کل مباحث
17 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

کل مباحث
14 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 14 فیلم 3 دقیقه ای 37 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

کل مباحث
21 فیلم بلند 41 فیلم کوتاه 121 فیلم 3 دقیقه ای 74 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
امید صفات امید صفاتسایت کانون فرهنگی آموزش
سایت کانون فرهنگی آموزش
مشاهده کلاس
زهرا علومی زهرا علومیبورسیه
بورسیه
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
علیرضا گلستان علیرضا گلستاناردوی سایت کانون و آزمونک های آنلاین نمایش فیلم
اردوی سایت کانون و آزمونک های آنلاین نمایش فیلم
مشاهده کلاس
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
بازه - معادله و نامعادله - ماتریس از رياضي دوم دبیرستان
مشاهده کلاس
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ایمنی بدن و ساختار و کار نورون ها از زیست شناسی سوم تجربی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
منتخبی از عربی 1 ، معرفه و نکره از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
زهراالسادات غیاثی زهراالسادات غیاثیبرنامه راهبردی درس زیست شناسی
برنامه راهبردی درس زیست شناسی
مشاهده کلاس
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
مشاهده کلاس
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ساختار و کار دستگاه عصبی ،حواس از زیست شناسی سوم تجربی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
امروز ساعت 19:00
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/04
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/04
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
12:30 1396/01/04
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
تابع از ریاضی سوم تجربی
14:30 1396/01/04
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/04
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
19:00 1396/01/04
افشین مینو افشین مینو
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/05
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/05
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
12:30 1396/01/05
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
حد (‌تا ابتدای حد در بی نهایت ) از ریاضی سوم تجربی
14:30 1396/01/05
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/05
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
19:00 1396/01/05
افشین مینو افشین مینو
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/06
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
شیمی آلی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/06
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/06
محمد صادق روحانی محمد صادق روحانی
حد و پیوستگی از ریاضی سوم تجربی
14:30 1396/01/06
مازیار اعتمادزاده مازیار اعتمادزاده
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/06
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
19:00 1396/01/06
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/07
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
حرکت در یک بعد و نمودار حرکت از فیزیک چهارم
07:30 1396/01/08
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
10:30 1396/01/08
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
12:30 1396/01/08
عباس اسدی عباس اسدی
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
14:30 1396/01/08
سجاد عبیری سجاد عبیری
پروتیین‌ سازی از زیست شناسی چهارم تجربی
17:30 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/08
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
07:30 1396/01/09
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
تعادل ( مفاهیم تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
10:30 1396/01/09
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیآزمون دوم دوران طلایی ،‌باید ها و نباید ها
آزمون دوم دوران طلایی ،‌باید ها و نباید ها
12:30 1396/01/09
عباس اسدی عباس اسدی
توابع و معادلات درجه دوم ،قدرمطلق ،جزء صحیح از ریاضی چهارم تجربی
14:30 1396/01/09
سجاد عبیری سجاد عبیری
تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
17:30 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
09:00 1396/01/10
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
10:30 1396/01/10
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
عباس اسدی عباس اسدی
دنباله ها از ریاضی چهارم تجربی
14:30 1396/01/10
سجاد عبیری سجاد عبیری
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
17:30 1396/01/10
افتخارات کنکور تجربی