منابع درسی برای آزمون 15 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زیست شناسی چهارم تجربی

 • مبحث آغازیان

 • مبحث قارچ‌ها

2 فیلم بلند 12 فیلم کوتاه 8 خلاصه درس

درس فیزیک چهارم تجربی

 • مبحث آشنایی با فیزیک اتمی

9 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 7 خلاصه درس

درس شیمی چهارم دبیرستان

 • مبحث الکتروشیمی

1 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 9 فیلم 3 دقیقه ای 48 خلاصه درس

درس ریاضی چهارم تجربی

 • مبحث هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم

 • مبحث انتگرال

20 فیلم کوتاه 22 فیلم 3 دقیقه ای 68 خلاصه درس

درس علوم زمین چهارم تجربی

 • مبحث زمین در خدمت انسان

1 فیلم بلند

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث درآمدی بر ادبیات داستانی/ قصهی عینکم

 • مبحث آخرین درس / مناجات

5 فیلم کوتاه 2 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث زندگی در دنیای امروز

 • مبحث برنامه‌ای برای فردا

9 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Great Men and Women

1 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 12 خلاصه درس
افتخارات کنکور تجربی