نوروز 96

منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حسابان

  • مبحث محاسبات جبری ، معادلات و نامعادلات

  • مبحث تابع

  • مبحث مثلثات

5 فیلم بلند 80 فیلم کوتاه 586 فیلم 3 دقیقه ای 825 خلاصه درس

درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سوم ریاضی

کل مباحث
27 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 330 فیلم 3 دقیقه ای 666 خلاصه درس

درس فیزیک 1 دهم ریاضی

  • مبحث کار، انرژی و توان

  • مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد

  • مبحث دما و گرما

57 فیلم کوتاه 73 فیلم 3 دقیقه ای 150 خلاصه درس

درس شیمی 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

کل مباحث
22 فیلم بلند 113 فیلم کوتاه 316 فیلم 3 دقیقه ای 290 خلاصه درس

درس جبر و احتمال

  • مبحث استدلال ریاضی

  • مبحث مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه

10 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 116 فیلم 3 دقیقه ای 90 خلاصه درس

درس زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

کل مباحث
14 فیلم بلند 24 فیلم کوتاه 14 فیلم 3 دقیقه ای 37 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

کل مباحث
21 فیلم بلند 41 فیلم کوتاه 121 فیلم 3 دقیقه ای 74 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
امید صفات امید صفاتسایت کانون فرهنگی آموزش
سایت کانون فرهنگی آموزش
مشاهده کلاس
زهرا علومی زهرا علومیبورسیه
بورسیه
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
علیرضا گلستان علیرضا گلستاناردوی سایت کانون و آزمونک های آنلاین نمایش فیلم
اردوی سایت کانون و آزمونک های آنلاین نمایش فیلم
مشاهده کلاس
ایمان نخستین ایمان نخستین
دنباله های حسابی و هندسی از حسابان
مشاهده کلاس
عباس اسدی عباس اسدی
آنالیز ترکیبی از جبر و احتمال
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
منتخبی از عربی 1 ، معرفه و نکره از عربی 2
مشاهده کلاس
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
مشاهده کلاس
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
شرکت در کلاس
زهراالسادات غیاثی زهراالسادات غیاثیبرنامه راهبردی درس زیست شناسی
برنامه راهبردی درس زیست شناسی
امروز ساعت 12:30
ایمان نخستین ایمان نخستین
توابع خاص و نامعادله و توابع زوج و فرد از حسابان
امروز ساعت 13:00
عباس اسدی عباس اسدی
زیرمجموعه و جبرمجموعه ها از جبر و احتمال
امروز ساعت 16:00
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
امروز ساعت 19:00
افشین مینو افشین مینو
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/04
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/04
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
12:30 1396/01/04
ایمان نخستین ایمان نخستین
ترکیب توابع یک به یک معکوس و جزصحیح از حسابان
13:00 1396/01/04
عباس اسدی عباس اسدی
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
16:00 1396/01/04
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
19:00 1396/01/04
افشین مینو افشین مینو
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/05
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/05
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
12:30 1396/01/05
ایمان نخستین ایمان نخستین
روابط بین نسبت های مثلثاتی و توابع معکوس مثلثاتی از حسابان
13:00 1396/01/05
عباس اسدی عباس اسدی
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
16:00 1396/01/05
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
19:00 1396/01/05
افشین مینو افشین مینو
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
07:30 1396/01/06
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
شیمی آلی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/06
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/06
ایمان نخستین ایمان نخستین
معادلات مثلثاتی از حسابان
13:00 1396/01/06
عباس اسدی عباس اسدی
احتمال غیر هم شانس و پیوسته از جبر و احتمال
16:00 1396/01/06
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
19:00 1396/01/06
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/07
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
حرکت در یک بعد و نمودار حرکت از فیزیک چهارم
07:30 1396/01/08
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
10:30 1396/01/08
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
12:30 1396/01/08
احسان کریمی احسان کریمی
فصل صفر و یادآوری مفاهیم پایه از دیفرانسیل
13:00 1396/01/08
حمیدرضا منجذبی حمیدرضا منجذبی
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
16:00 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش اول )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/08
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
07:30 1396/01/09
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
تعادل ( مفاهیم تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
10:30 1396/01/09
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیآزمون دوم دوران طلایی ،‌باید ها و نباید ها
آزمون دوم دوران طلایی ،‌باید ها و نباید ها
12:30 1396/01/09
احسان کریمی احسان کریمی
دنباله ها از دیفرانسیل
13:00 1396/01/09
حمیدرضا منجذبی حمیدرضا منجذبی
درخت و ماتریس مجاورت از گسسته
16:00 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
حمیدرضا بروشکی حمیدرضا بروشکی
پرتابه از فیزیک چهارم ریاضی
07:30 1396/01/10
افتخارات کنکور ریاضی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی