منابع درسی برای آزمون 6 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال

 • مبحث مشتق و کاربرد آن

3 فیلم بلند 34 فیلم کوتاه 18 فیلم 3 دقیقه ای 69 خلاصه درس

درس فیزیک چهارم ریاضی

 • مبحث صوت

 • مبحث موج‌های الکترومغناطیسی

6 فیلم بلند 32 فیلم کوتاه 31 فیلم 3 دقیقه ای 47 خلاصه درس

درس شیمی چهارم دبیرستان

 • مبحث اسیدو باز

4 فیلم کوتاه 25 فیلم 3 دقیقه ای 18 خلاصه درس

درس هندسه تحلیلی و جبر خطی

 • مبحث ماتریس و دترمینان

1 فیلم بلند 10 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس

درس ریاضیات گسسته

 • مبحث مباحثی دیگر از ترکیبیات

1 فیلم بلند 17 فیلم کوتاه 7 فیلم 3 دقیقه ای 7 خلاصه درس

درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 • مبحث درآمدی بر توصیف و تصویر‌گری/ گویی بط سفید جامه به صابون زده است

 • مبحث دماوندیه

 • مبحث شب کویر

 • مبحث مست و هوشیار

13 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 5 خلاصه درس

درس دین و زندگی چهارم دبیرستان

 • مبحث بازگشت

 • مبحث پایه‌های استوار

10 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی چهارم دبیرستان

 • مبحث Space Exploration

1 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
حسین قنبری حسین قنبری
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
شرکت در کلاس
فرزاد نجفی کرمی فرزاد نجفی کرمی
اسیدو باز از شیمی چهارم دبیرستان
18:00 1395/12/03
حمید علیزاده حمید علیزاده
مشتق و کاربرد آن از حساب دیفرانسیل و انتگرال
19:00 1395/12/03
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
ربط دهنده های هدف و منظور از انگلیسی چهارم دبیرستان
18:00 1395/12/04
افشین مینو افشین مینو
نورو بازتاب، شکست نور از فیزیک ۱ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/02
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/02
ایمان نخستین ایمان نخستین
دنباله های حسابی و هندسی از حسابان
13:00 1396/01/02
علی ایمانی علی ایمانی
آنالیز ترکیبی از جبر و احتمال
16:00 1396/01/02
افشین مینو افشین مینو
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
07:30 1396/01/03
احسان عزیزآبادی احسان عزیزآبادی
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
10:30 1396/01/03
افتخارات کنکور ریاضی
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری