آمار قبولی های سال های گذشته دانشگاه مورد نظر شما ( رشته زبان )

بازگشت به صفحه انتخاب رشته ( زبان )

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟استان مورد نظر را انتخاب کنیدنام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

لیست رشته های دانشگاه فردوسي - مشهد در کنکور96
نام رشتهظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکورمیانگین تعداد آزمونچارک پایین تراز کانونچارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1زبان و ادبيات انگليسي
255166060
2زبان و ادبيات انگليسي
شبانه
15314
درصد قبولی کانون در
دانشگاه فردوسي - مشهد
408%20