رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما ؟ ( رشته زبان )

بازگشت به صفحه انتخاب رشته ( زبان )

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شماتغییر شهر
لیست رشته های ملاير در کنکور96
نام دانشگاهنام رشتهظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکورتعداد قبولی های کانون از شهر ملايرتعداد قبولی های کانون از استان همدانمیانگین تعداد آزمونچارک پایین تراز کانونچارک پایین رتبه کشوریچارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1دانشگاه ملايرزبان و ادبيات انگليسي
3040417536841384929
2دانشگاه ملايرزبان و ادبيات انگليسي
شبانه
451029184304100931580311057