رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما ؟ ( رشته هنر )

بازگشت به صفحه انتخاب رشته ( هنر )

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شماآ , ا

اردبيل
اروميه
اصفهان

ب

بابلسر
بجنورد

پ , ت , ث

تبريز
تهران

د , ذ , ر , ز , ژ

دامغان
رشت

س , ش , ص , ض , ط , ظ

سمنان
سنندج
شيراز

ک , گ

كاشان
كرمان

ن , و , ه , ی

همدان