بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گيلان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رشت تعداد قبولی کانون از استان گيلان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه گيلان - رشت حقوق
45 19 2 10 24 5744 502 1840 1435
2 دانشگاه گيلان - رشت روانشناسي
21 10 2 3 19 5437 1189 1822
3 دانشگاه گيلان - رشت مشاوره
40 11 2 5 39 5189 1886 3293
4 دانشگاه گيلان - رشت حسابداري
24 9 0 3 43 5393 2561 3991
5 دانشگاه گيلان - رشت حقوق
شبانه
45 9 3 6 17 4793 3519 11200
6 دانشگاه گيلان - رشت علوم تربيتي
40 9 1 4 24 5018 5038 6385
7 دانشگاه گيلان - رشت مديريت بازرگاني
24 6 3 5 19 4971 5669 7045
8 دانشگاه گيلان - رشت مديريت صنعتي
24 6 2 4 29 4792 6179 6960
9 دانشگاه گيلان - رشت جامعه شناسي
30 8 3 5 23 4632 6499 10530
10 دانشگاه گيلان - رشت علوم سياسي
25 6 2 6 33 5041 7154 10020
11 دانشگاه گيلان - رشت گردشگري
18 4 0 0 26 4758 8091
12 دانشگاه گيلان - رشت مشاوره
شبانه
40 10 3 9 24 4832 8294 8294 13810
13 دانشگاه گيلان - رشت حسابداري
شبانه
24 5 3 4 30 4958 8651 8651
14 دانشگاه گيلان - رشت زبان و ادبيات فارسي
35 6 0 3 15 4977 9082 10964
15 دانشگاه گيلان - رشت علوم تربيتي
شبانه
40 13 6 11 19 4647 11070 11143 18658
16 دانشگاه گيلان - رشت مديريت صنعتي
شبانه
24 4 0 4 23 4565 11747
17 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت روانشناسي
36 3 3 3 12 4123 11835 44427
18 دانشگاه گيلان - رشت مديريت بازرگاني
شبانه
24 4 1 4 22 4448 14690
19 دانشگاه گيلان - رشت زبان و ادبيات فارسي
شبانه
35 5 1 4 20 4535 14723 14723
20 دانشگاه گيلان - رشت علوم قرآن و حديث
45 4 1 4 19 4609 18521 21174
21 دانشگاه گيلان - رشت جامعه شناسي
شبانه
40 5 1 4 20 4543 19860 24561
22 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت روانشناسي
36 4 2 3 17 4430 29912 35945
23 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت روانشناسي
36 4 3 4 13 4296 39108 39108
24 پرديس امام علي - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
5 3 0 3 21
25 پرديس بنت الهدي صدر - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
6 3 3 3 16
26 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
24 3 1 2 23 4398
27 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
شبانه
24 3 1 2 15
28 دانشگاه گيلان - رشت جغرافيا
40 4 1 2 27
29 دانشگاه گيلان - رشت زبان و ادبيات عربي
40 6 1 2 32
30 دانشگاه گيلان - رشت علوم سياسي
شبانه
25 3 0 2 12
31 دانشگاه گيلان - رشت علوم قرآن و حديث
27 3 1 3 12