بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تبريز تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه تبريز حقوق
27 16 8 11 28 6207 273 845 461 402
2 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
6 4 0 3 44 5933 615
3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
6 5 4 5 25 5923 950 950
4 دانشگاه تبريز حقوق
شبانه
18 9 4 7 30 5018 974 974
5 دانشگاه تبريز روانشناسي
14 7 3 6 25 5933 985
6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز حقوق
35 11 6 10 23 5654 1042 2037
7 دانشگاه تبريز روانشناسي
شبانه
10 6 3 4 20 5396 1579 1636
8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز روانشناسي
24 4 0 3 22 5372 1729
9 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
4 3 0 3 19 4741 2225 2612
10 دانشگاه تبريز علوم تربيتي
60 18 7 15 30 5052 3215 3730 7097
11 دانشگاه تبريز اقتصاد
32 7 5 7 28 5228 3274 3274
12 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
6 3 3 3 22 5029 3337 4597
13 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز فقه و حقوق اسلامي
40 6 1 5 31 5162 3880 7122
14 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز علوم تربيتي
40 5 3 5 18 5020 4190 4190
15 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
3 3 0 3 8 4789 4278 4512
16 دانشگاه تبريز جامعه شناسي
60 11 5 8 16 4856 4391 4391 12939
17 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
8 4 0 4 22 5075 4457
18 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز حقوق
50 7 5 7 16 4822 4697 4697
19 دانشگاه تبريز علوم سياسي
21 6 2 5 23 4928 4953
20 دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي
38 6 3 6 41 4935 5099 5875
21 دانشگاه تبريز اقتصاد
شبانه
22 5 3 5 16 4698 5299
22 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز روانشناسي
30 6 3 6 17 4861 5310 10640
23 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
8 6 0 6 26 5197 5964 5964
24 دانشگاه تبريز علوم تربيتي
شبانه
30 5 2 5 20 5011 6045
25 دانشگاه تبريز جغرافيا
60 9 2 9 16 4502 6421 17385
26 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مطالعات خانواده
40 6 3 5 18 4772 6446
27 دانشگاه تبريز جامعه شناسي
شبانه
40 10 8 9 14 4788 6743 7277
28 دانشگاه تبريز زبان و ادبيات ترکي و آذري
40 3 3 3 16 4892 6903 7663
29 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز زبان و ادبيات فارسي
45 7 5 6 21 4635 6980 8081
30 دانشگاه تبريز علم اطلاعات و دانش شناسي
22 5 4 5 18 4850 7115 7115
31 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز زبان و ادبيات عربي
40 6 3 5 20 4791 7456 7456
32 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مشاوره
50 5 3 5 20 4635 7541
33 دانشگاه تبريز گردشگري
22 4 0 0 10 4424 7580
34 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز حسابداري
30 3 1 3 33 4716 8752
35 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز روانشناسي
36 3 2 2 23 4336 9160
36 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز اقتصاد
30 4 4 4 13 4665 9367 11129
37 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت صنعتي
30 3 1 2 23 4372 10395
38 دانشگاه تبريز جغرافيا
شبانه
40 6 4 6 26 4447 10484 10684
39 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز علوم قرآن و حديث
45 3 0 3 22 4675 11041 16291
40 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز روانشناسي
36 4 2 4 21 4454 19108
41 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز اديان و عرفان
45 4 1 1 22 4469 19820
42 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز روانشناسي
36 3 0 2 8 4355 28061
43 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
3 3 2 3 20
44 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
3 3 3 3 51
45 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
5 3 2 3 26
46 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
6 3 0 3 44
47 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
7 3 2 3 26
48 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
9 4 0 4 13
49 دانشگاه تبريز تاريخ
27 4 0 3 15
50 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت دولتي
30 3 3 3 11