بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان غربي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اروميه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان غربي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي آذربايجان غربي
3 3 0 3 32 5617 427 1396
2 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
6 3 0 3 11 4726 1958 6832
3 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
13 7 0 7 25 5311 2434 6919
4 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
10 8 0 8 27 4919 4992 7141
5 دانشگاه اروميه فقه و حقوق اسلامي
45 9 0 2 16 4726 4996 5116 7289 4996
6 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
9 5 0 5 29 5141 5096 7097
7 دانشگاه اروميه اقتصاد
30 6 0 3 15 4764 5314
8 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
15 7 0 7 38 4887 7468 9737
9 دانشگاه اروميه علوم تربيتي
45 11 0 7 17 4686 7568 9709
10 دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني
30 3 0 1 18 4934 8754
11 دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي
45 3 0 2 36 4211 10094
12 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
8 4 0 1 16
13 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي آذربايجان غربي
3 3 0 3 76
14 دانشگاه اروميه تاريخ
45 3 0 2 12
15 دانشگاه اروميه حسابداري
30 3 0 0 26
16 دانشگاه اروميه روانشناسي
27 5 0 1 14