بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كاشان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه كاشان حقوق
20 6 1 5 22 5754 943
2 دانشگاه كاشان حقوق
شبانه
8 4 3 4 17 5335 1743 1743
3 دانشگاه كاشان علوم تربيتي
21 9 3 9 24 5098 3068 3177 5776
4 دانشگاه كاشان مديريت بازرگاني
13 6 4 6 20 5137 4137
5 دانشگاه كاشان جامعه شناسي
21 4 3 4 19 4770 4683
6 دانشگاه كاشان مطالعات خانواده
شبانه
9 3 0 3 23 4569 5479
7 دانشگاه كاشان علوم تربيتي
شبانه
9 5 2 5 20 4824 6612
8 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عربي
20 6 3 6 21 4683 7280 9549
9 دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان حسابداري
30 6 3 6 20 4574 9048 17646
10 دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان روانشناسي
30 6 4 6 22 4656 12122 12122
11 دانشگاه كاشان اديان و عرفان
23 5 1 4 18 4575 12209 12209
12 دانشگاه كاشان روانشناسي
13 3 1 2 31