بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اصفهان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه اصفهان حقوق
50 28 7 15 34 6404 244 524 566
2 دانشگاه اصفهان روانشناسي
30 13 4 7 24 6146 310 658 310
3 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني
18 9 1 3 23 5862 313 313 2070
4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
4 3 1 3 17 5447 470
5 دانشگاه اصفهان حقوق
شبانه
20 6 2 5 24 6070 532 792
6 دانشگاه اصفهان مشاوره
25 14 5 10 19 5382 725 861 1433 2570
7 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
13 3 3 3 21 5431 793 1809
8 دانشگاه اصفهان روانشناسي
شبانه
12 6 3 5 18 5918 815
9 دانشگاه اصفهان حسابداري
33 13 3 9 22 5363 1213 2170 2310
10 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
23 3 0 3 23 5243 1309 2451
11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
8 6 0 6 29 5569 1737 1737
12 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
9 5 2 5 27 5728 2168
13 دانشگاه اصفهان اقتصاد
36 5 2 4 12 4959 2306
14 دانشگاه اصفهان اقتصاد
شبانه
6 3 2 3 16 4803 2769
15 دانشگاه اصفهان مديريت دولتي
18 4 0 2 23 5286 2858 5436
16 دانشگاه اصفهان علوم تربيتي
70 12 4 9 23 5105 2878 6506
17 دانشگاه اصفهان جامعه شناسي
30 13 6 12 23 5004 3170 3540 7008
18 دانشگاه اصفهان حسابداري
شبانه
9 4 2 4 31 5256 3232
19 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش الهيات
بومي استان اصفهان
6 5 0 0 35 4957 3362 3544
20 دانشگاه اصفهان علوم تربيتي
شبانه
20 6 2 4 27 5161 3570 5472
21 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان حقوق
50 6 2 5 25 4598 3592 5607 10147
22 دانشگاه اصفهان جغرافيا
50 7 4 6 23 5113 3602 3602
23 دانشگاه اصفهان علوم سياسي
35 5 2 4 15 4829 3680
24 دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي
18 5 1 4 22 4916 3809 7984
25 دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي
شبانه
10 3 2 3 26 4496 3873
26 دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي
30 5 1 5 19 5078 3927 4316
27 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
20 4 0 4 24 4802 4078 7051
28 دانشگاه اصفهان تاريخ
35 5 2 5 24 4854 4597
29 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان روانشناسي
30 4 2 4 22 4654 4992
30 دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات عربي
25 6 0 4 23 5041 5127 5130
31 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان روانشناسي
36 12 6 12 19 4725 6284 5024 11712
32 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان حقوق
60 16 6 15 21 4504 6786 6786 14103 29786
33 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
11 4 2 3 15 4833 7081
34 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت دولتي
30 3 1 4 18 4287 7091
35 دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامي
شبانه
10 4 3 4 17 4551 7320 7320
36 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان حسابداري
36 6 2 6 22 4571 7672
37 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان حسابداري
30 3 1 3 32 4616 7939
38 دانشگاه اصفهان زبان شناسي
35 6 1 3 16 4709 8393
39 دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان روانشناسي
36 10 8 9 17 4348 9046 14426
40 دانشگاه اصفهان فلسفه
35 3 0 2 12 4644 9429 10331
41 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مديريت بازرگاني
36 8 6 8 16 4393 9979 13950
42 دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامي
30 7 1 5 26 4698 10782
43 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان روانشناسي
36 8 5 9 18 4410 15528 21597
44 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت بازرگاني
30 4 0 4 14 4461 16150
45 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) روانشناسي
60 6 3 6 30 4406 18390
46 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
13 3 0 1 12
47 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
13 4 2 4 19
48 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي استان اصفهان
4 3 0 1 17
49 دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران) روانشناسي
36 3 3 3 14
50 دانشگاه اصفهان علوم سياسي
شبانه
10 3 2 3 22
51 دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث
40 4 1 3 20
52 دانشگاه اصفهان مشاوره
شبانه
10 3 3 3 20