بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اهواز تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
3 3 0 0 28 5780 140 372
2 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
7 3 0 0 32 5364 2022 2389
3 دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق
60 17 2 3 19 5230 2151 3099 2825
4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
12 5 5 5 18 4476 3072 8350
5 دانشگاه شهيد چمران اهواز روانشناسي
24 5 2 3 30 5397 3480
6 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
18 7 7 7 21 4873 6137 6524
7 دانشگاه شهيد چمران اهواز مشاوره
40 6 0 0 26 5105 6654 7553
8 دانشگاه شهيد چمران اهواز حسابداري
شبانه
24 4 1 1 16 4594 7727
9 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم تربيتي
80 14 1 4 20 4874 7807 9019 9718
10 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
12 6 0 0 21 4615 8876 10977
11 دانشگاه شهيد چمران اهواز جامعه شناسي
60 5 0 1 15 4857 9405 11700
12 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
9 3 0 0 3 4548 10027 12104
13 دانشگاه شهيد چمران اهواز اقتصاد
54 10 3 4 17 4712 11264 13323 14405
14 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان روانشناسي
36 10 9 9 16 4423 12220 27905
15 دانشگاه شهيد چمران اهواز زبان و ادبيات عربي
45 4 3 3 22 4405 13491 15460
16 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان حسابداري
36 3 3 3 27 4388 18256 25744
17 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم سياسي
شبانه
40 5 3 4 18 4589 18997 19201
18 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
6 3 3 3 30
19 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
11 3 0 1 14
20 دانشگاه شهيد چمران اهواز جغرافيا
45 4 4 4 20
21 دانشگاه شهيد چمران اهواز زبان و ادبيات فارسي
45 3 0 0 8
22 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم سياسي
40 3 0 0 19
23 دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت بازرگاني
شبانه
24 4 3 4 14