بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های فارس در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شيراز تعداد قبولی کانون از استان فارس میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه شيراز حقوق
60 31 9 13 25 5841 233 842 760 933
2 دانشگاه شيراز روانشناسي
18 11 5 7 22 5828 288 619 349
3 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
15 5 4 5 29 5978 1146 1330
4 دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي
20 3 3 3 16 5126 1202 3452
5 دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني
15 6 2 3 16 5116 1817 1817
6 دانشگاه شيراز حسابداري
36 9 3 5 21 5332 2317 2861 3023
7 دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسلامي
20 8 2 3 23 5101 2409 3395
8 دانشگاه شيراز زبان و ادبيات عربي
30 3 1 2 19 4630 2439
9 دانشگاه شيراز علوم تربيتي
75 19 6 8 23 5057 3530 2159 6198 7785
10 دانشگاه شيراز گردشگري
15 4 0 0 16 4803 3785
11 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز روانشناسي
30 4 2 4 22 4630 3901
12 دانشگاه شيراز مديريت صنعتي
15 4 0 1 19 5037 3908 4196
13 دانشگاه شيراز جامعه شناسي
50 7 3 5 20 5130 4185 4823
14 دانشگاه شيراز جغرافيا
35 3 0 2 15 4509 5880
15 دانشگاه شيراز علوم سياسي
45 4 0 2 23 5002 6302
16 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز روانشناسي
36 11 9 10 23 4550 7687 9979
17 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز حقوق
50 5 3 5 16 4418 8868 22017
18 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) روانشناسي
36 3 3 3 18 4397 12205 13911
19 دانشگاه شيراز حقوق
180 37 6 12 19 4371 12817 23097 39385 51877
20 دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث
20 4 1 3 17 4513 15914 16232
21 دانشگاه شيراز گردشگري
120 3 0 0 8 4223 18353
22 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
7 3 0 3 19
23 پرديس شهيد رجايي - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
7 3 0 3 22
24 پرديس شهيد رجايي - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
11 3 0 3 16
25 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
12 3 2 3 15
26 دانشگاه شيراز اقتصاد
18 3 0 2 22
27 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز مديريت بازرگاني
36 3 3 3 18