بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گناباد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 مجتمع آموزش عالي گناباد حقوق
30 9 3 8 29 5229 4313
2 مجتمع آموزش عالي گناباد حقوق
شبانه
10 3 0 3 19 4591 6393
3 مجتمع آموزش عالي گناباد مديريت بازرگاني
36 7 0 5 16 4615 11446
4 مجتمع آموزش عالي گناباد مديريت صنعتي
36 4 0 1 21 4518 20352 20587
5 مجتمع آموزش عالي گناباد زبان شناسي
60 4 1 3 17 4386 53659 57686