بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سبزوار تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار روانشناسي
25 6 2 6 31 5183 1442
2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار حقوق
40 9 2 9 21 5620 1553 2320
3 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار فقه و مباني حقوق اسلامي
48 11 1 7 17 4965 4580 8341
4 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم تربيتي
40 13 3 11 23 4964 4682 6322
5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم سياسي
48 7 4 6 27 4672 5931 9309
6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زبان و ادبيات عربي
48 10 2 7 27 4762 8838 8838 8977 16717
7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زبان و ادبيات فارسي
50 4 3 4 16 4691 10118
8 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار جغرافيا
180 14 3 6 22 4477 16444 18673 30439
9 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زبان و ادبيات فارسي
شبانه
15 4 1 2 13 4487 17898 24095
10 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم قرآن و حديث
0 5 0 0 29 4448 24103 24773
11 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم سياسي
شبانه
12 3 1 2 23