بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مشهد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
4 3 0 3 26 5837 235
2 دانشگاه فردوسي - مشهد حقوق
40 20 12 17 31 6229 283 352 296 366
3 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
24 7 5 7 31 6020 374 581
4 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 0 4 28 5583 527
5 دانشگاه فردوسي - مشهد حقوق
شبانه
20 4 4 4 27 6035 603 603
6 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 0 4 23 5471 630 2114
7 دانشگاه فردوسي - مشهد فقه و مباني حقوق اسلامي
30 10 4 8 28 5481 906 906 1710
8 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
6 5 0 5 21 5748 1079 1141
9 دانشگاه فردوسي - مشهد حسابداري
24 11 5 8 22 5793 1079 1396
10 دانشگاه فردوسي - مشهد اقتصاد
27 6 3 4 13 5370 1100
11 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم تربيتي
40 8 3 7 25 5276 1143 1143
12 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 4 0 4 23 5723 1287 1554
13 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش الهيات
بومي خراسان رضوي
3 3 0 0 29 4863 1371
14 دانشگاه فردوسي - مشهد زبان و ادبيات فارسي
25 5 2 5 26 5576 1396
15 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت دولتي
12 5 2 4 32 5528 1522 2255
16 دانشگاه فردوسي - مشهد فلسفه و حکمت اسلامي
30 6 1 4 18 4817 1650 10663
17 دانشگاه فردوسي - مشهد جامعه شناسي
شبانه
20 4 3 3 18 5136 1823
18 دانشگاه فردوسي - مشهد زبان و ادبيات فارسي
شبانه
13 3 3 3 17 5439 1823 2159
19 دانشگاه فردوسي - مشهد زبان و ادبيات عربي
25 4 3 4 17 5314 1827 1827
20 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد روانشناسي
36 7 4 6 31 4743 1956 2211 12653
21 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت دولتي
شبانه
6 3 2 3 29 5331 2505
22 دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد حقوق
40 14 7 12 22 5158 2537 2537 17085
23 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم سياسي
30 5 0 2 25 5315 2705 7581
24 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
11 7 0 7 30 5347 2871 3202
25 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
13 6 0 6 20 5020 3130 6204
26 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
20 6 0 6 16 4869 3406 13502
27 دانشگاه فردوسي - مشهد علم اطلاعات و دانش شناسي
18 4 3 4 25 5143 3561 3561
28 دانشگاه فردوسي - مشهد جغرافيا
شبانه
30 3 2 2 20 4904 3622
29 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد حسابداري
36 6 5 5 18 4946 3759 5014
30 دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد روانشناسي
36 3 3 3 19 4505 3893 8552
31 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد روانشناسي
36 8 7 7 17 5071 4154 5390
32 دانشگاه فردوسي - مشهد جامعه شناسي
30 9 2 6 23 4967 4539 7270
33 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 3 0 3 25 4601 5449 6962
34 دانشگاه فردوسي - مشهد جغرافيا
60 6 1 6 29 4997 5527 6215 10027
35 دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد حقوق
60 5 4 5 32 4563 5761 5761
36 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد مديريت بازرگاني
36 4 4 4 23 4864 5831 7166
37 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد مشاوره
50 7 2 7 25 4541 5984 10718
38 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد حقوق
60 5 3 4 24 4683 6568 8037
39 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم قرآن و حديث
35 12 2 6 18 4853 6650 11129 11388
40 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد روانشناسي
36 4 3 3 16 4373 7308
41 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
16 11 0 11 15 4521 7964 13281
42 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد روانشناسي
36 5 4 5 14 4473 9622 9622
43 دانشگاه فردوسي - مشهد تاريخ و تمدن ملل اسلامي
30 6 2 5 15 4590 10045
44 دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد حقوق
40 4 0 4 15 4793 15495 16855
45 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد روانشناسي
36 3 3 3 21 4086 16361 20166
46 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد روانشناسي
36 4 4 4 18 4375 17615 18616
47 دانشگاه فردوسي - مشهد تاريخ
25 4 3 4 22
48 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد روانشناسي
48 3 3 4 14
49 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
شبانه
12 3 2 3 20
50 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم تربيتي
شبانه
20 3 2 3 25
51 دانشگاه فردوسي - مشهد فقه و مباني حقوق اسلامي
شبانه
15 3 2 3 28
52 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت بازرگاني
12 4 2 3 31
53 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت صنعتي
شبانه
6 3 1 2 26