بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های يزد در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر يزد تعداد قبولی کانون از استان يزد میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش الهيات
بومي استان يزد
6 4 0 0 29 6457 61 465
2 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي استان يزد
15 4 4 4 16 5410 271 1777
3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي استان يزد
14 6 4 4 21 6340 281 832
4 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش راهنمايي ومشاوره
بومي استان يزد
5 4 3 4 21 6629 314 502
5 دانشگاه يزد روانشناسي
27 15 6 6 19 5774 596 1454
6 دانشگاه يزد حقوق
60 30 15 15 29 5911 699 1651 1397
7 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
55 3 2 2 28 4785 727 3200
8 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
40 19 9 9 24 5661 1068 2687
9 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي استان يزد
12 8 3 4 25 6000 1158 1245
10 دانشگاه يزد مديريت مالي
24 7 5 5 18 5744 1248 1537
11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
39 13 6 7 19 5472 1519 2810
12 دانشگاه ميبد حقوق
35 6 2 3 30 5388 2569
13 دانشگاه ميبد مديريت مالي
21 3 1 1 12 4905 2717
14 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
17 5 3 3 24 5430 3272 3621
15 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
19 5 4 4 21 5557 3394 4345
16 دانشگاه يزد مديريت صنعتي
24 8 3 3 17 4922 3431 6054
17 دانشگاه يزد گردشگري
24 8 0 0 22 5171 4213 6330
18 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) حقوق
شبانه
40 9 6 6 18 5018 4281 6198
19 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) روانشناسي
شبانه
27 5 3 4 10 4878 4323 6352
20 دانشگاه يزد علوم تربيتي
45 22 9 11 19 5016 4349 5484 7519
21 دانشگاه يزد مددکاري اجتماعي
40 12 5 6 19 5070 4429 5676
22 دانشگاه يزد حسابداري
24 6 2 2 22 4976 4476 4913
23 دانشگاه يزد مديريت بازرگاني
24 6 3 4 20 5128 4510 5673
24 دانشگاه يزد فقه و حقوق اسلامي
40 12 6 6 20 4917 4522 4992 7648
25 دانشگاه يزد اقتصاد
24 6 4 4 13 4666 5833
26 دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي
35 11 3 3 25 4677 5939 6739 13926
27 دانشگاه ميبد فقه و حقوق اسلامي
35 7 3 3 22 4869 6457 7503 6457
28 دانشگاه يزد جامعه شناسي
35 9 5 5 18 4883 6949 9358
29 دانشگاه يزد زبان و ادبيات عربي
35 6 3 3 21 4681 7095 12633
30 دانشگاه يزد علم اطلاعات و دانش شناسي
21 3 2 2 31 4594 7426
31 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) حسابداري
شبانه
24 10 6 7 19 4888 8475 9212
32 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد روانشناسي
36 7 7 7 16 4698 8700 17967
33 دانشگاه يزد علوم سياسي
40 6 2 3 19 4751 10611 14045
34 دانشگاه يزد برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
35 7 5 5 14 4539 10925 13811
35 دانشگاه يزد جغرافيا
50 5 2 3 16 4507 11856
36 دانشگاه يزد تاريخ
35 3 0 0 26 4696 12263 13491
37 دانشگاه يزد مردم شناسي
35 7 4 4 21 4488 12598 15579 22284
38 دانشگاه ميبد جغرافيا
36 4 1 1 15 4524 19048 20188
39 دانشگاه ميبد فلسفه و حکمت اسلامي
40 4 0 1 23 4600 22548 22548
40 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش راهنمايي ومشاوره
بومي استان يزد
4 3 3 3 31
41 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش علوم اجتماعي
بومي استان يزد
7 3 3 3 15
42 دانشگاه ميبد مديريت صنعتي
21 4 0 0 23