بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های همدان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر همدان تعداد قبولی کانون از استان همدان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان حقوق
60 27 16 20 22 5873 798 1942 877
2 دانشگاه بوعلي سينا - همدان روانشناسي
24 11 6 6 23 5286 911 2362
3 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
11 7 7 7 20 6203 1109 1208
4 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
13 4 0 4 39 5335 2781 3099
5 دانشگاه بوعلي سينا - همدان اقتصاد
24 7 5 7 19 4781 3502
6 دانشگاه بوعلي سينا - همدان حسابداري
24 12 8 10 23 5135 3694 4621
7 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
5 4 0 4 37 5237 4000
8 دانشگاه بوعلي سينا - همدان فقه و مباني حقوق اسلامي
40 7 3 5 19 5035 4653 4653
9 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم تربيتي
80 16 4 8 30 4939 6066 7924
10 دانشگاه بوعلي سينا - همدان زبان و ادبيات فارسي
40 10 6 8 28 4867 7070 9639
11 دانشگاه بوعلي سينا - همدان ايران شناسي
30 3 3 4 15 4745 8039
12 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم سياسي
40 8 3 6 18 4663 8372 9381
13 دانشگاه بوعلي سينا - همدان جامعه شناسي
40 6 4 5 41 4768 8691 9366
14 دانشگاه بوعلي سينا - همدان زبان و ادبيات عربي
40 5 3 5 15 4618 10380
15 پرديس شهيد مقصودي - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
18 3 1 1 17 4971 10979 11001
16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) حسابداري
24 3 1 1 19 4795 12555
17 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان روانشناسي
30 3 1 3 14 4437 14818
18 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان حقوق
50 7 4 7 21 4352 15358 15726 25121
19 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
3 3 0 3 25
20 پرديس شهيد مقصودي - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
7 3 2 3 13
21 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) مديريت صنعتي
27 3 0 0 24