بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مركزي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اراك تعداد قبولی کانون از استان مركزي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه اراک حقوق
45 7 0 0 23 5197 2484 4279
2 پرديس شهيد باهنر - اراك آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي مرکزي
5 3 2 3 19 5145 2535
3 دانشگاه اراک روانشناسي
27 8 0 0 18 5011 3295 4437
4 دانشگاه اراک علوم تربيتي
45 11 1 1 22 4949 5742 6877
5 دانشگاه اراک مديريت صنعتي
27 5 1 1 15 4493 6168 8600
6 دانشگاه اراک زبان و ادبيات فارسي
60 3 0 0 22 4672 11045 11383
7 دانشگاه اراک تاريخ
55 5 0 0 21 4703 11198 14119
8 دانشگاه اراک زبان و ادبيات عربي
60 4 0 0 11 4473 19590