بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كردستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سنندج تعداد قبولی کانون از استان كردستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج آموزش ابتدايي
بومي کردستان
7 5 0 3 22 6447 226 338
2 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج آموزش ابتدايي
بومي کردستان
5 5 5 5 38 5922 1171 1501
3 پرديس شهيد مدرس - سنندج آموزش ابتدايي
بومي کردستان
8 5 5 5 23 5207 2164 2930
4 دانشگاه كردستان - سنندج حقوق
40 14 6 10 18 4971 2833 4001 3560
5 دانشگاه كردستان - سنندج روانشناسي
24 9 2 8 21 5222 3357 4423
6 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج آموزش ابتدايي
بومي کردستان
7 4 0 4 12 5059 4078 4946
7 دانشگاه كردستان - سنندج حسابداري
21 7 5 7 38 5024 5692 8257
8 دانشگاه كردستان - سنندج علوم تربيتي
40 10 3 8 20 4918 6871 8620 8033
9 دانشگاه كردستان - سنندج حقوق
شبانه
35 10 3 7 20 4882 7941 7941 14965
10 دانشگاه كردستان - سنندج مديريت بازرگاني
24 5 3 3 12 4795 8924 8924
11 دانشگاه كردستان - سنندج جامعه شناسي
45 9 4 7 29 4709 9040 10330 18370
12 دانشگاه كردستان - سنندج روانشناسي
شبانه
21 6 1 6 20 4859 10504 10611
13 دانشگاه كردستان - سنندج حسابداري
شبانه
21 4 3 3 16 4590 10689 12467
14 دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج روانشناسي
30 3 3 3 23 4299 12087 14785
15 دانشگاه كردستان - سنندج فقه و حقوق شافعي
24 4 1 3 13 4717 13434 17977
16 دانشگاه كردستان - سنندج زبان و ادبيات فارسي
45 9 2 4 23 4639 15567 19267 18888
17 دانشگاه كردستان - سنندج جغرافيا
60 4 1 4 21 4521 17346 21493
18 دانشگاه كردستان - سنندج زبان و ادبيات کردي
43 4 1 4 17 4512 18400 18400
19 پرديس شهيد مدرس - سنندج آموزش ابتدايي
بومي کردستان
4 3 0 3 23