بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گلستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گرگان تعداد قبولی کانون از استان گلستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
8 4 0 4 22 5215 1609
2 دانشگاه گلستان - گرگان حقوق
30 11 0 0 19 5438 1741 2732 1783
3 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
7 3 0 3 16 4783 2066 8435
4 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
20 5 4 5 28 5327 2582
5 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
17 6 0 6 19 4997 3290 4263
6 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش الهيات
بومي گلستان
8 4 0 0 18 4810 4068 4068
7 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
10 6 6 6 14 4897 5644 7629
8 دانشگاه گلستان - گرگان اقتصاد
18 5 0 1 14 4782 6518 9434
9 دانشگاه گلستان - گرگان جامعه شناسي
شبانه
10 3 1 2 20 4582 8831
10 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
30 9 6 9 16 4708 8856 11856
11 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
12 5 0 5 23 4992 8952 9094
12 دانشگاه گلستان - گرگان زبان و ادبيات فارسي
35 9 1 2 19 4803 9971 10963
13 دانشگاه گلستان - گرگان روابط عمومي
35 5 0 0 22 4565 11444 11444
14 دانشگاه گلستان - گرگان جغرافيا
35 7 2 3 17 4620 11835 15431
15 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
7 3 0 3 80
16 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
11 3 0 3 20
17 دانشگاه گلستان - گرگان حقوق
شبانه
10 3 0 0 22
18 دانشگاه گلستان - گرگان مديريت بازرگاني
21 3 0 1 15