بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های کرمانشاه در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمانشاه تعداد قبولی کانون از استان کرمانشاه میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه رازي کرمانشاه حقوق
60 15 6 7 21 5014 2375 4879 3233
2 دانشگاه رازي کرمانشاه روانشناسي
24 7 3 4 17 5020 3114 5326
3 دانشگاه رازي کرمانشاه مشاوره
40 11 4 6 18 4972 3835 3835
4 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه آموزش ابتدايي
بومي استان کرمانشاه
7 4 3 3 18 5014 3847 4123
5 دانشگاه رازي کرمانشاه حسابداري
36 11 1 5 26 4815 6097 8891
6 دانشگاه رازي کرمانشاه فقه و مباني حقوق اسلامي
شبانه
40 6 6 6 23 4852 9452 9452
7 دانشگاه رازي کرمانشاه زبان و ادبيات فارسي
40 5 3 3 17 4767 10368
8 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم سياسي
60 6 3 3 15 4658 12229 19508
9 دانشگاه رازي کرمانشاه اقتصاد
60 4 1 1 18 4792 14077
10 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه حقوق
50 6 6 6 13 4390 16827 20168
11 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه روانشناسي
48 11 10 10 16 4392 17661 24638
12 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه حسابداري
30 4 4 4 21 4538 23487 25917
13 دانشگاه رازي کرمانشاه مترجمي زبان عربي
40 4 0 0 16 4453 25061
14 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه آموزش ابتدايي
بومي استان کرمانشاه
9 3 3 3 13
15 دانشگاه رازي کرمانشاه جغرافيا
70 3 1 2 6