بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر خرم آباد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه لرستان - خرم آباد حقوق
35 11 2 5 26 5025 3727 5959 3790
2 دانشگاه لرستان - خرم آباد مشاوره
35 8 2 3 20 4782 4176 6783
3 دانشگاه لرستان - خرم آباد روانشناسي
21 10 3 6 30 5001 4411 5793 4996
4 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد آموزش ابتدايي
بومي لرستان
6 3 1 3 18 4764 5428
5 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم تربيتي
35 7 4 5 28 5041 8350 8571
6 دانشگاه لرستان - خرم آباد زبان و ادبيات عربي
35 3 2 2 25 4527 8466 16107
7 دانشگاه لرستان - خرم آباد مشاوره
شبانه
15 3 1 1 25 4654 9361
8 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) روانشناسي
24 4 0 2 13 4611 11622 22527
9 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) مديريت بازرگاني
24 4 0 0 19 4549 12924
10 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) حسابداري
24 7 2 4 19 4491 12955 15460 18293
11 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) روانشناسي
24 4 0 0 12 4452 13467 14002
12 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم سياسي
35 5 2 2 20 4489 15548 18440
13 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) حسابداري
24 5 2 2 19 4288 16855
14 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد آموزش ابتدايي
بومي لرستان
5 3 3 3 27
15 دانشگاه لرستان - خرم آباد اقتصاد
18 3 1 1 11
16 دانشگاه لرستان - خرم آباد حقوق
شبانه
15 3 2 2 14
17 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد روانشناسي
30 3 3 3 16