بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش راهنمايي ومشاوره
بومي استان کرمان
2 3 0 3 28 4618 199 4635
2 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
8 5 0 5 31 5460 352 697
3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روانشناسي
15 4 2 4 19 5912 359 359
4 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
11 7 0 7 21 5274 783 1565
5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق
30 16 6 13 23 5286 892 1280 2801
6 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش راهنمايي ومشاوره
بومي استان کرمان
4 4 0 4 31 5536 982 1705
7 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
8 4 0 4 24 4933 1122 1691
8 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
13 3 0 3 44 4706 1259 8183
9 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
10 5 0 5 33 5441 1406 1406
10 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
5 4 0 4 25 5112 2434 2679
11 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
8 3 0 3 26 5002 2740 4125
12 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
8 3 0 3 27 4342 2935 3922
13 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
7 5 0 5 25 5391 3101 3341
14 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روانشناسي
شبانه
9 3 2 3 25 5153 3108
15 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
16 4 0 4 23 4795 3274 6236
16 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان فقه و حقوق اسلامي
25 9 4 9 22 4888 3713 4809 4464
17 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
11 9 0 9 25 4771 3827 5085
18 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم تربيتي
35 17 3 17 22 5054 4142 4886 5409
19 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 4 0 4 21 4810 4384 4983
20 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مديريت بازرگاني
24 5 1 4 14 4612 4662
21 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زبان و ادبيات عربي
25 4 0 2 15 4611 6140
22 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان فلسفه
25 3 1 2 21 4645 6713 10889
23 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان حسابداري
شبانه
7 3 2 3 23 4552 6896
24 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زبان و ادبيات فارسي
25 8 2 8 16 4590 7439 11090
25 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم تربيتي
شبانه
15 4 1 3 23 4946 7631
26 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
11 9 0 9 21 4664 7943 12307
27 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) اقتصاد
18 4 0 3 20 4261 7948
28 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) حسابداري
18 5 0 5 34 4960 8220 11446
29 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم سياسي
25 4 2 3 19 4537 8620 9576
30 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم قرآن و حديث
شبانه
45 3 0 2 14 4291 10932
31 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان فقه و مباني حقوق اسلامي
شبانه
35 8 1 8 18 4482 11647 19445
32 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان روانشناسي
30 5 1 4 15 4315 11815 40294
33 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان جغرافيا
25 4 0 5 17 4670 12465 16890
34 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان تاريخ
25 4 2 3 18 4592 14274
35 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان حسابداري
30 3 1 3 23 4282 15182
36 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان اقتصاد
شبانه
9 4 1 4 12 4571 15431 18094
37 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان تاريخ
شبانه
15 3 1 3 5 4366 15658
38 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان حقوق
50 4 2 4 24 4827 16341
39 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان جغرافيا
شبانه
15 3 0 3 19 4512 18474 34648
40 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) حسابداري
شبانه
24 3 0 2 26 4478 18521
41 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان مديريت بازرگاني
30 3 1 3 15 4269 28120
42 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
3 3 0 3 26
43 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 3 0 3 20
44 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
6 3 0 3 20
45 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش راهنمايي ومشاوره
بومي استان کرمان
2 3 0 3 33
46 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان جامعه شناسي
25 4 0 4 14
47 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان جامعه شناسي
شبانه
15 4 2 4 19
48 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان حسابداري
21 3 1 3 28