بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر پيشوا تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) آموزش ابتدايي
بومي استان تهران
12 3 0 3 21 5275 2609
2 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) آموزش ابتدايي
بومي استان تهران
10 4 0 4 31 4998 3592 5166
3 دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا روانشناسي
48 6 4 6 16 4360 10693 34257
4 دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا حقوق
50 3 0 2 22 4613 14226 20913
5 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) آموزش ابتدايي
بومي استان تهران
12 4 1 4 26