بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گيلان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رشت تعداد قبولی کانون از استان گيلان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پزشکي
نيمسال اول
58 46 13 29 57 6868 329 877 303
2 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت دندانپزشکي
32 23 2 7 47 6844 658 1209
3 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پزشکي
نيمسال دوم
56 40 5 9 47 6568 903 903 1400 503
4 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت داروسازي
26 15 2 6 44 6677 1293 2842
5 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
17 11 0 1 27 6541 1327 1412
6 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
35 28 8 17 46 6160 1799 1799 2823 1966
7 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت فيزيوتراپي
15 7 0 1 34 6219 1830 1872 3349
8 دانشگاه گيلان - رشت روانشناسي
11 5 1 1 26 5804 3639
9 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) اتاق عمل
16 7 0 5 43 5762 4450 11470
10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال اول
44 18 5 12 51 5603 4751 12245 4751
11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) علوم آزمايشگاهي
24 11 3 7 44 5699 5421 8405 6220
12 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال دوم
42 22 5 10 48 5589 6003 15161 7912
13 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي سلولي مولکولي
30 14 2 6 26 5121 6640 6640 18767
14 پرديس امام علي - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
3 3 0 3 35 5385 6862
15 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) پرستاري
22 15 1 10 43 5522 7063 11702 8847
16 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) تکنولوژي پرتوشناسي
20 11 2 5 47 5815 7411 11001
17 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مامايي
20 10 4 6 32 5278 7844 14174 7844
18 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
13 8 1 1 51 5466 9503 15050
19 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مامايي
5 3 0 0 26 5139 10160 10640
20 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) هوشبري
18 11 5 9 44 5572 10191 12521 10191
21 پرديس امام علي - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
3 3 0 3 26 5066 10703 17825
22 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 10 4 4 24 5508 10941 16147
23 دانشگاه گيلان - رشت حسابداري
12 6 1 4 43 5265 11947 20368
24 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) مامايي
16 10 3 6 32 5449 12650 15957
25 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت بهداشت عمومي
21 14 5 9 42 5214 12953 21898 12603
26 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
12 4 0 0 30 4507 15264
27 پرديس امام علي - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
3 3 0 3 56 4887 15297 18505
28 دانشگاه گيلان - رشت مديريت بازرگاني
شبانه
0 3 2 2 46 4869 15638
29 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 1 3 21 4690 17042
30 دانشگاه گيلان - رشت شيمي کاربردي
40 14 0 0 35 5189 17506 22879
31 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
17 5 0 0 30 5182 18096 19991
32 پرديس امام علي - رشت آموزش ابتدايي
بومي گيلان
6 4 4 4 35 4906 18280 28309
33 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي جانوري
30 8 4 8 40 5287 19100 19189
34 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مهندسي بهداشت محيط
21 11 4 8 36 4876 23397 25827
35 دانشگاه گيلان - رشت مديريت صنعتي
12 6 3 4 34 5367 23505 25976
36 دانشگاه گيلان - رشت شيمي محض
44 14 5 7 33 4957 25828 30548 27297
37 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي گياهي
36 4 2 2 9 4193 30719
38 دانشگاه گيلان - رشت گردشگري
شبانه
0 3 0 0 26 4369 31045
39 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
0 5 3 3 25 4660 31159 31159
40 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت حسابداري
15 4 3 4 20 4839 32154 32154
41 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت روانشناسي
18 7 3 6 27 4874 36420 48270
42 دانشگاه گيلان - رشت گياه پزشكي
شبانه
0 5 1 3 26 4914 43455 45846
43 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) علوم و مهندسي محيط زيست
18 4 2 3 31 4513 43830 58943
44 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت روانشناسي
18 6 3 4 25 4557 46741 47862
45 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) علوم و مهندسي جنگل
18 3 3 3 16 3984 46969 155559
46 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت روانشناسي
18 5 1 3 34 4458 47746 60867
47 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي دريا
27 5 2 4 27 4431 49478 76866
48 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) علوم و مهندسي شيلات
18 4 2 3 26 4411 55176
49 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي باغباني
18 3 2 2 25 4256 61345
50 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت مديريت دولتي
15 3 0 2 13 4180 69196
51 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 5 4 5 13 4432 80616 84720
52 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت مديريت صنعتي
15 3 2 3 15 4255 81694 86544
53 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي باغباني
18 3 1 2 30 4212 90968
54 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
شبانه
0 3 1 2 14
55 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد کشاورزي
16 4 2 3 13
56 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد کشاورزي
شبانه
0 4 1 2 36
57 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت حسابداري
18 3 3 3 21
58 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت داروسازي
6 4 0 2 54
59 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت علوم و مهندسي محيط زيست
15 3 1 2 19
60 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت علوم و مهندسي شيلات
15 4 4 4 27
61 دانشگاه گيلان - رشت گياه پزشكي
20 3 0 2 35
62 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت مديريت بازرگاني
15 4 3 3 19
63 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 1 3 35