بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مراغه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال اول
20 11 1 10 33 5719 5616 5719 5715
2 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم آزمايشگاهي
5 3 0 2 35 5765 5625
3 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال دوم
18 12 0 11 35 5426 6359 6971
4 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 0 3 77 5294 6513
5 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم تغذيه
20 8 0 1 42 5586 6693 10234
6 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم آزمايشگاهي
25 14 1 11 48 5620 7385 8062
7 دانشكده علوم پزشكي مراغه اتاق عمل
28 9 1 8 28 5328 8519 9050
8 دانشگاه مراغه روانشناسي
12 5 0 5 35 5324 11075 11075
9 دانشكده علوم پزشكي مراغه اتاق عمل
10 5 0 1 43 5372 11832 12043
10 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم و صنايع غذايي
20 8 0 3 39 5178 13047 32114
11 دانشگاه مراغه ميكروبيولوژي
40 8 0 5 19 4992 14883 19952
12 دانشكده علوم پزشكي مراغه بهداشت عمومي
30 15 3 11 25 4966 15399 25735 16055
13 دانشگاه مراغه زيست فناوري
شبانه
10 4 1 4 33 4980 16234 16234
14 دانشگاه مراغه ميكروبيولوژي
شبانه
10 4 0 3 28 5151 16269
15 دانشگاه مراغه شيمي کاربردي
32 11 0 0 42 5009 18330 18330 35103
16 دانشگاه مراغه زيست فناوري
40 7 1 4 20 4833 19695
17 دانشگاه مراغه گياه پزشكي
20 4 1 3 28 4751 19982
18 دانشگاه مراغه شيمي محض
8 3 1 3 14 4528 24022
19 دانشگاه مراغه شيمي محض
32 5 1 4 29 4485 25043
20 دانشگاه مراغه مهندسي توليد وژنتيك گياهي
9 5 2 4 18 4267 56850
21 دانشگاه مراغه علوم و مهندسي خاك
18 3 2 3 14 4155 66324