بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان غربي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اروميه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان غربي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اروميه دندانپزشکي
25 15 0 1 48 6836 484 696 776
2 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پزشکي
نيمسال اول
28 20 0 3 58 6782 497 510 762
3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پزشکي
نيمسال دوم
50 44 0 6 46 6710 575 708 947 377
4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
15 12 0 2 34 6472 1313 1514
5 دانشگاه علوم پزشکي اروميه داروسازي
20 15 0 3 53 6376 1359 1462 2465
6 دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
36 23 0 5 44 6477 1397 1686 2860 1420
7 دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
10 8 0 1 50 5844 2043 2481 2196
8 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
7 8 0 8 44 5977 2580 5683
9 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
4 3 0 0 39 5894 2877 7251
10 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پرستاري
نيمسال اول
32 9 0 3 32 6052 2912 3990
11 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
3 3 0 3 33 5337 3576 8446
12 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
1 3 0 3 39 5715 3857 5388
13 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پرستاري
نيمسال دوم
32 15 0 10 57 5967 3931 8724 5068
14 دانشگاه اروميه دکتراي عمومي دامپزشکي
40 32 0 0 44 5940 4146 4600 7285 6957
15 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
3 4 0 3 51 5617 4186 4888
16 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
5 7 0 6 59 5766 4201 5412
17 دانشگاه اروميه دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
40 15 0 0 48 5694 4739 12403
18 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
5 7 0 6 84 5981 4987 9466
19 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) پرستاري
24 14 0 6 41 5814 5315 12472 6149
20 دانشگاه علوم پزشکي اروميه علوم آزمايشگاهي
28 7 0 2 21 5656 5391 5693
21 دانشگاه علوم پزشکي اروميه تکنولوژي پرتوشناسي
26 14 0 6 44 5781 5476 5617 8142 6415
22 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
2 3 0 3 26 5240 5658 7960
23 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) پرستاري
24 9 0 5 43 5880 6366 13262 7301
24 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) پرستاري
24 8 0 2 49 5657 6619 7092
25 دانشگاه علوم پزشکي اروميه هوشبري
22 9 0 5 30 5727 6894 6894 7342
26 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) پرستاري
24 6 0 1 60 5697 7430 7661
27 دانشگاه علوم پزشکي اروميه مامايي
20 6 0 4 40 5672 7743 7743
28 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
2 4 0 4 50 5580 8008 10772
29 دانشگاه اروميه روانشناسي
14 4 0 0 31 5538 9584
30 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بهداشت عمومي
25 8 0 3 33 5388 12646 12646
31 دانشگاه علوم پزشکي اروميه مهندسي بهداشت محيط
25 5 0 2 41 5160 13291 13291
32 دانشگاه علوم پزشکي اروميه فناوري اطلاعات سلامت
20 5 0 2 39 5440 13634 21836
33 دانشگاه اروميه حسابداري
15 6 0 4 46 4871 16211 21739
34 دانشگاه اروميه گياه پزشكي
20 3 0 3 11 4440 16402 30981
35 دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني
15 6 0 4 34 4827 19925
36 دانشگاه اروميه شيمي کاربردي
44 6 0 0 42 4823 19968 29295
37 دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 0 1 19 4797 21762
38 دانشگاه صنعتي اروميه شيمي کاربردي
32 6 0 0 38 4797 24037
39 دانشگاه اروميه شيمي محض
44 4 0 0 18 4746 25711
40 دانشگاه اروميه زيست شناسي جانوري
50 7 0 3 32 4534 32328 59928
41 دانشگاه اروميه زمين شناسي
50 5 0 1 30 4343 36712
42 دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه ميكروبيولوژي
60 16 0 4 26 4341 44719 43924 77294 71410
43 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي
4 3 0 1 62
44 دانشگاه علوم پزشکي اروميه اتاق عمل
20 6 0 1 27
45 دانشگاه اروميه اقتصاد
15 3 0 2 26
46 دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه حسابداري
15 3 0 2 29
47 دانشگاه اروميه زيست شناسي گياهي
50 3 0 0 13
48 دانشگاه اروميه مديريت دولتي
15 3 0 0 22