بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های فارس در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شيراز تعداد قبولی کانون از استان فارس میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال اول
86 80 28 40 51 7069 73 199 314 114
2 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال دوم
84 71 9 23 48 6963 177 325 462 200
3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز دندانپزشکي
40 31 7 12 37 6838 184 431 576 256
4 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 14 5 6 35 6630 579 660
5 دانشگاه علوم پزشکي شيراز داروسازي
45 25 3 6 39 6613 897 1514 2514 1112
6 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 9 4 5 54 6394 955 1120 2368
7 دانشگاه علوم پزشکي شيراز فيزيوتراپي
25 14 3 6 30 6288 1420 1579 1420
8 دانشگاه علوم پزشکي شيراز داروسازي
15 8 1 4 35 6312 1612 1612
9 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز روانشناسي
15 5 4 5 63 4927 2288
10 دانشگاه علوم پزشکي شيراز تکنولوژي پرتوشناسي
30 16 6 12 35 6170 2497 2926 6126 2863
11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرستاري
نيمسال اول
40 18 9 12 35 6019 2783 3621 5466 2674
12 دانشگاه علوم پزشکي شيراز علوم تغذيه
20 17 2 5 34 6278 2810 2795 5135 2931
13 دانشگاه علوم پزشکي شيراز کاردرماني
17 13 7 8 34 6108 3061 6146 3492
14 دانشگاه شيراز روانشناسي
9 4 2 2 38 5897 3207 3827
15 دانشگاه علوم پزشکي شيراز علوم آزمايشگاهي
30 15 6 10 50 5832 3462 3536 5612 4857
16 دانشگاه شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي
90 62 0 0 41 6005 3501 2852 5312 6830
17 دانشگاه علوم پزشکي شيراز اتاق عمل
25 14 7 12 30 5771 3672 4059 4823
18 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرستاري
نيمسال دوم
40 20 10 15 35 5940 3814 4210 6733 3931
19 دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفتاردرماني
15 10 5 5 34 6110 3894 4125 7208
20 دانشگاه علوم پزشکي شيراز شنوايي شناسي
10 5 1 1 43 6349 4009 4494
21 دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) علوم تغذيه
22 17 3 4 37 6036 4260 8560 5127
22 دانشگاه علوم پزشکي شيراز هوشبري
25 8 3 5 27 5754 4855 4890 4876
23 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
8 5 4 5 34 5662 5408 5726
24 دانشگاه شيراز زيست شناسي سلولي مولکولي
25 13 6 6 36 5770 5783 5783 11595
25 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مامايي
15 7 2 4 34 5384 6056 8146
26 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز حسابداري
24 8 5 8 25 4586 6837 6837 47515
27 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) علوم آزمايشگاهي
20 12 4 8 29 5524 7514 7645 13486
28 دانشگاه علوم پزشکي شيراز اعضاي مصنوعي
12 6 2 5 23 5537 7529 8466
29 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت دولتي
15 3 2 3 22 4552 7645
30 دانشگاه علوم پزشکي شيراز فناوري اطلاعات سلامت
20 5 3 5 39 5318 7958 7958
31 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) اتاق عمل
12 7 4 5 37 5323 8173 8178
32 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
8 6 4 6 36 5453 8243 8784
33 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
6 4 2 4 25 5463 8406 8406
34 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) پرستاري
26 10 2 4 36 5448 8528 8528 9539
35 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) پرستاري
22 13 4 8 29 5411 8633 13287
36 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 16 10 15 29 4478 8751 12078 46623
37 دانشگاه شيراز شيمي محض
32 19 13 15 27 5215 8893 12111 19890
38 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) هوشبري
12 6 6 6 34 5214 9126 9126
39 دانشگاه شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 8 3 5 37 4946 9809 9809 15297
40 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) علوم آزمايشگاهي
20 9 2 4 29 5516 9899 14566
41 دانشگاه شيراز حسابداري
18 8 5 7 22 5155 9936 9936 18115
42 دانشگاه شيراز مديريت صنعتي
8 4 3 4 37 5068 10051 14351
43 پرديس شهيد رجايي - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
5 3 3 3 17 5074 10520 13684
44 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بهداشت عمومي
25 9 1 5 35 5224 10958 20327 12420
45 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 8 3 5 38 5324 11123 11123
46 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
20 6 3 3 35 5293 11340
47 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 6 0 0 37 5335 11374 11374
48 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز روانشناسي
18 12 9 12 21 5028 11810 13684 30173
49 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز گردشگري
15 3 0 0 16 5131 12323 13164
50 دانشگاه شيراز زيست شناسي جانوري
20 8 4 6 25 4973 12518 12518 28698
51 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مهندسي بهداشت محيط
26 8 3 5 39 5100 13665
52 دانشگاه شيراز زمين شناسي
35 6 1 3 23 4866 14459 18085
53 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 6 3 6 23 4913 16198 16198
54 دانشگاه شيراز اقتصاد
9 4 1 2 19 4959 16210
55 دانشگاه شيراز حقوق
10 9 4 6 16 4869 16859 61248 40055
56 دانشگاه شيراز اقتصاد کشاورزي
16 3 2 3 24 4837 18656
57 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت بازرگاني
15 3 2 3 20 4668 19309
58 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز شيمي کاربردي
32 7 0 0 19 4318 20881
59 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز حسابداري
18 8 6 6 23 4724 21742 53848
60 دانشگاه شيراز مهندسي کامپيوتر
20 17 0 0 24 4336 23545 63088 77768 78747
61 دانشگاه شيراز مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 5 1 2 17 4956 26042
62 دانشگاه شيراز علوم دامي
18 3 0 0 10 4140 27418
63 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) روانشناسي
18 6 2 6 21 4729 28770 51112
64 دانشگاه شيراز مهندسي برق
20 15 0 0 23 4414 29309 29309 115145 137866
65 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز حسابداري
18 7 6 7 11 4492 30138 32236
66 دانشگاه شيراز علوم و مهندسي محيط زيست
20 6 2 4 26 4816 30638
67 دانشگاه شيراز زيست شناسي گياهي
20 8 1 4 37 4836 31617 51290
68 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز مديريت بازرگاني
18 6 5 6 21 4158 32942 36248
69 دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز حسابداري
18 3 2 3 20 4372 41524
70 دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني
18 3 1 2 28 4310 43383
71 دانشگاه شيراز مهندسي طبيعت
18 3 1 2 14 4203 47071
72 دانشگاه شيراز ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
18 4 2 4 13 4520 52169
73 دانشگاه شيراز گردشگري
60 9 0 0 20 4112 83214 83214 118964
74 پرديس شهيد رجايي - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
4 3 2 3 24
75 پرديس شهيد رجايي - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
4 3 0 3 66
76 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش ابتدايي
بومي فارس
6 3 2 3 41
77 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) بهداشت عمومي
25 4 1 3 38
78 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) علوم آزمايشگاهي
4 3 1 1 15
79 دانشگاه شيراز گياه پزشكي
20 4 1 3 23
80 دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني
8 3 1 1 25