بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های البرز در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرج تعداد قبولی کانون از استان البرز میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال اول
42 22 3 3 32 6614 347 420 701
2 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج دندانپزشکي
20 10 3 3 27 6788 386 442
3 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال دوم
40 28 3 3 37 6548 561 645 962
4 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 12 3 3 27 6474 1004 1004 1472
5 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 20 2 2 35 6481 1250 1225 2444 1652
6 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج داروسازي
19 6 3 3 22 6670 1883 2253
7 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج داروسازي
10 6 1 1 22 6247 2036
8 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج علوم آزمايشگاهي
23 10 1 1 25 5863 4310 4310 5896
9 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال اول
28 15 1 3 32 5842 5222 8388 3591
10 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال دوم
28 13 0 1 37 5713 5462 11223 6175
11 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج هوشبري
25 9 0 1 18 5572 7824 10470 7824
12 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج روانشناسي
18 3 0 1 38 4785 9208
13 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بهداشت عمومي
25 12 0 1 24 5211 12639 21110
14 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج روانشناسي
24 3 0 0 22 4640 12898 16627
15 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج مهندسي بهداشت محيط
25 5 1 1 17 5205 21303 22207
16 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج شيمي کاربردي
32 6 0 0 19 4734 25442
17 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج اتاق عمل
20 4 1 2 27
18 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج مديريت مالي
18 3 0 0 25