بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابلسر تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه مازندران - بابلسر روانشناسي
9 6 0 2 35 5649 7382
2 دانشگاه مازندران - بابلسر روانشناسي
شبانه
6 3 0 2 34 4926 7956 17812
3 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي سلولي مولکولي
30 17 0 10 36 5140 10225 9936 20508
4 دانشگاه مازندران - بابلسر ميكروبيولوژي
30 18 0 8 38 5208 11368 16211 18369
5 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي کاربردي
24 11 0 0 34 4997 13099 20065 19170
6 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت بازرگاني
14 5 0 3 19 5158 14856
7 دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداري
شبانه
12 11 0 8 38 4847 15864 15483 28812
8 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي محض
شبانه
24 11 1 6 29 4677 17896 17896 38879
9 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
20 6 0 5 28 5259 18096 20327
10 دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداري
12 8 0 6 31 5237 18776 20594
11 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي جانوري
30 9 0 8 31 4953 19073 26806
12 دانشگاه مازندران - بابلسر ميكروبيولوژي
شبانه
20 7 0 6 27 5165 20385 25523
13 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي محض
24 12 0 8 19 4996 22961 26716
14 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت صنعتي
شبانه
14 5 0 5 56 4928 25678 39730
15 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي جانوري
شبانه
30 12 1 11 25 4795 27287 36961
16 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي کاربردي
شبانه
24 10 0 0 34 5210 32276 38879
17 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت صنعتي
14 9 1 8 37 4665 33259 37121
18 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي گياهي
30 13 1 11 28 4603 35926 41029
19 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت بازرگاني
شبانه
14 5 0 5 45 4524 37580 40727
20 دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد
شبانه
14 8 0 7 33 4694 41521 46618
21 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي گياهي
27 9 2 7 31 4248 44874 82824
22 دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد
14 3 0 2 35
23 دانشگاه مازندران - بابلسر اقيانوس شناسي
36 3 1 2 53