بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر آمل تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل زيست فناوري
30 12 0 1 29 5015 15916 18995
2 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل زيست شناسي سلولي مولکولي
30 6 0 1 23 4852 17070 30443
3 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل کارداني دامپزشکي
30 12 0 7 17 4807 18800 42378
4 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 10 1 5 49 5106 19587 24113 21002
5 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل زيست فناوري
شبانه
15 8 0 5 27 4945 22748 32666
6 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
15 6 0 4 27 5059 23520 26486
7 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل حسابداري
30 6 2 5 33 4685 26545 31471
8 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
15 5 0 3 28 4849 29989 32197
9 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل بهداشت مواد غذايي
30 9 0 5 29 4744 30548 37121
10 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل بهداشت مواد غذايي
شبانه
15 6 0 2 21 4765 33052
11 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل روانشناسي
18 6 1 4 36 4473 35572 37187
12 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل بهداشت و بازرسي گوشت
30 5 0 3 31 4630 38654 43360
13 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل کارداني دامپزشکي
شبانه
15 6 1 5 49 4585 52354 55875
14 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل بهداشت و بازرسي گوشت
15 3 0 2 34