بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابل تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي بابل پزشکي
90 63 13 36 49 6815 514 752 1147 514
2 دانشگاه علوم پزشکي بابل دندانپزشکي
27 25 4 9 42 6766 541 673 927 406
3 دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
35 44 9 28 38 6421 1910 1681 2748 2139
4 دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
15 10 3 6 36 6526 1918 2242
5 دانشگاه علوم پزشکي بابل فيزيوتراپي
18 15 1 6 36 6426 1975 1975 3205
6 دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان فيزيوتراپي
پرديس خودگردان
7 4 0 2 31 6131 2439
7 دانشگاه علوم پزشکي بابل شنوايي شناسي
10 7 0 2 35 6199 3881 4869
8 دانشگاه علوم پزشکي بابل تكنولوژي پزشکي هسته اي
24 11 1 5 52 5731 4157 8551
9 دانشگاه علوم پزشکي بابل تکنولوژي پرتوشناسي
24 12 5 7 49 5855 4517 4754 7791
10 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) پرستاري
30 20 0 11 36 5842 5030 12202 5498
11 دانشگاه علوم پزشکي بابل پرستاري
48 37 15 32 44 6178 5062 7474 4201
12 دانشگاه علوم پزشکي بابل تکنولوژي پرتودرماني
24 13 0 3 34 5747 5440 5440 9269
13 دانشگاه علوم پزشکي بابل علوم آزمايشگاهي
24 14 2 6 42 5755 5675 5675 9735 8522
14 دانشگاه علوم پزشکي بابل گفتاردرماني
17 10 4 7 39 5747 6561 8984
15 دانشگاه علوم پزشکي بابل اتاق عمل
20 14 2 9 45 5504 6619 13287 6619
16 دانشگاه علوم پزشکي بابل مامايي
25 11 1 9 31 5836 7187 13946
17 دانشگاه علوم پزشکي بابل هوشبري
23 14 2 12 39 5616 11366 12747
18 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) بهداشت عمومي
20 13 0 7 40 5287 12175 23163 12175
19 دانشگاه علوم پزشکي بابل مهندسي بهداشت محيط
20 9 3 8 32 5202 18545 21963
20 دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل روانشناسي
18 20 14 19 26 4459 48302 78064