بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ساري تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پزشکي
نيمسال اول
40 32 5 14 42 6837 406 463 742 331
2 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پزشکي
نيمسال دوم
70 49 9 21 42 6681 620 755 1204 697
3 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري دندانپزشکي
22 17 1 6 51 6733 643 556 1187
4 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) پزشکي
پرديس خودگردان
14 8 0 2 55 6334 1650 1786
5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري داروسازي
30 20 1 5 43 6523 2212 2790
6 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) داروسازي
پرديس خودگردان
25 22 2 8 52 6187 2373 2448 3952 2558
7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري کاردرماني
15 14 2 7 43 6016 3706 6441 3660
8 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال دوم
34 25 3 15 37 5908 5328 5625 9418 4994
9 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال اول
36 17 9 12 38 6056 5494 7029
10 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري علوم آزمايشگاهي
26 17 8 13 33 5845 6188 11446 6188
11 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) علوم آزمايشگاهي
25 18 2 11 37 5559 6445 6140 13346
12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري تکنولوژي پرتوشناسي
25 13 6 7 30 5307 6937 10325
13 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال اول
30 16 1 11 49 5951 7391 9929
14 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال دوم
28 23 0 14 41 5667 9079 10967
15 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان مامايي
پرديس خودگردان
5 3 0 0 16 5169 9382
16 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) پرستاري
30 17 4 10 35 5693 9840 12438 5363
17 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مامايي
18 11 3 7 35 5379 11252 15878
18 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري اتاق عمل
27 17 6 10 36 5428 11401 14539 6561
19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري هوشبري
20 10 5 9 38 5666 12003 13739
20 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان پرستاري
نيمسال اول --پرديس خودگردان
7 4 1 4 15 5849 12403 14192
21 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 9 0 0 27 5080 13607 22098
22 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري بهداشت عمومي
25 10 2 5 43 5264 14111 17209 14789
23 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي
18 5 0 0 28 4700 14369 44648
24 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري فناوري اطلاعات سلامت
20 10 3 7 28 5133 15098 18919
25 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) فناوري اطلاعات سلامت
25 10 1 7 31 5015 15495 22391 13580
26 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مهندسي بهداشت محيط
25 18 4 16 29 5137 18015 25393 18015
27 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري آموزش ابتدايي
بومي البرز
21 4 0 0 44 5079 20260 23746
28 دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري حسابداري
15 7 5 6 29 5027 21868 34106
29 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 9 4 7 24 4995 27051 30757
30 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
10 4 0 3 21 4583 38800 39441
31 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گياه پزشكي
شبانه
10 4 1 3 33 4261 39405 42607
32 دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري روانشناسي
18 14 9 13 20 4538 41080 67302
33 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اقتصاد کشاورزي
شبانه
8 3 2 2 32 4317 41411
34 دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري روانشناسي
18 20 13 17 18 4319 42026 100289
35 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي صنايع مبلمان
27 3 0 0 28 4470 42430
36 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي
9 3 0 0 23 4384 43477 115801
37 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيلات
18 4 0 3 15 4630 44295 57406
38 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني
9 3 2 3 19 4132 61800
39 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيلات
9 4 3 3 13 4765 120005 161044
40 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش ابتدايي
بومي مازندران
3 3 0 3 40
41 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش ابتدايي
بومي مازندران
4 3 0 3 35
42 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گياه پزشكي
20 4 0 3 28
43 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان مهندسي بهداشت محيط
پرديس خودگردان
5 3 0 1 31