بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های سمنان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سمنان تعداد قبولی کانون از استان سمنان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي سمنان دندانپزشکي
17 9 5 5 33 6796 810 1089
2 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
نيمسال اول
36 26 5 5 33 6683 873 988 1504
3 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
نيمسال دوم
34 22 0 0 41 6452 1546 1619
4 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
22 18 1 2 40 6318 1781 1691 3205 2062
5 دانشگاه علوم پزشکي سمنان فيزيوتراپي
25 12 0 0 34 6502 3059 3371
6 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) علوم تغذيه
26 9 0 0 34 5720 3601 4126
7 دانشگاه علوم پزشکي سمنان کاردرماني
20 14 1 1 38 5854 4276 7579 4070
8 دانشگاه سمنان دکتراي عمومي دامپزشکي
25 12 0 0 39 6128 4884 5663
9 دانشگاه سمنان دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
20 17 0 0 34 5740 5787 3993 13396
10 دانشگاه علوم پزشکي سمنان علوم آزمايشگاهي
30 18 7 10 34 5228 6003 6670 26023
11 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) روانشناسي
8 3 0 0 30 5591 6685
12 دانشگاه علوم پزشکي سمنان گفتاردرماني
18 11 1 1 35 5815 7461 9647 7461
13 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) تکنولوژي پرتوشناسي
20 12 4 5 44 5700 7823 11091
14 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پرستاري
30 21 10 13 32 5531 8047 15331
15 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان آموزش ابتدايي
بومي استان سمنان
10 9 9 9 30 5069 10311 24989
16 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) هوشبري
20 6 4 4 29 5256 11067 19274
17 دانشگاه سمنان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 7 0 0 36 4437 13441
18 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) اتاق عمل
18 11 5 6 35 5085 14211 27810
19 دانشگاه سمنان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
40 13 2 3 34 5018 15360 36656 29015
20 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) فناوري اطلاعات سلامت
20 8 1 1 35 4954 17024 26564 17024
21 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 12 0 0 25 4975 17024 15824 26068 17481
22 دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد) کارداني دامپزشکي
40 9 3 3 24 4651 17684 67794 17684
23 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پرستاري
بومي استان سمنان محل خدمت سمنان --مناطق محروم
10 3 3 3 44 5016 17693
24 دانشگاه سمنان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
30 8 2 5 21 4418 18438 58943
25 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان آموزش ابتدايي
بومي استان سمنان
11 5 0 5 27 4941 19398 26716
26 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) علوم و صنايع غذايي
30 9 0 0 36 5115 19738 23880 21271
27 دانشگاه سمنان شيمي کاربردي
40 5 0 0 23 5025 20512
28 دانشگاه سمنان زيست شناسي سلولي مولکولي
45 14 2 2 29 4921 21215 24426 27494
29 دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد) کارداني دامپزشکي
شبانه
40 8 1 1 31 4623 22797 43509
30 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) بهداشت عمومي
نيمسال اول
20 4 0 0 44 5136 23753 24663
31 دانشگاه سمنان آمار
6 3 0 0 25 4325 25320
32 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) مهندسي بهداشت محيط
نيمسال اول
20 5 3 3 58 4837 27495 28444
33 دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) مهندسي کامپيوتر
8 5 0 0 28 4655 27943
34 دانشگاه سمنان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
45 14 9 10 37 4634 28602 13684 48355
35 دانشگاه سمنان مديريت صنعتي
12 5 1 2 12 4707 30636 40095
36 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) مهندسي بهداشت محيط
نيمسال دوم
20 8 0 1 36 4871 32299 34084
37 دانشگاه سمنان اقتصاد
12 4 3 4 20 4411 32642
38 دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) زيست شناسي سلولي مولکولي
45 9 0 2 18 4533 38283 48241 59997
39 دانشگاه سمنان شيمي کاربردي
شبانه
40 11 0 0 20 4423 40309 68593
40 دانشگاه سمنان علوم دامي
18 4 0 0 17 4549 40498
41 دانشگاه سمنان مديريت دولتي
شبانه
12 3 2 3 20 4360 46374
42 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) علوم و مهندسي محيط زيست
18 5 0 2 16 4392 47452 78247
43 دانشگاه سمنان علوم دامي
18 3 0 0 11 4246 60774 70801
44 دانشگاه سمنان علوم و مهندسي جنگل
18 3 1 2 14 4024 114437 122988
45 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) بهداشت عمومي
نيمسال دوم
20 5 1 1 30
46 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پرستاري
10 3 0 0 34
47 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
بومي استان سمنان محل خدمت آرادان --مناطق محروم
5 3 1 1 48
48 دانشگاه سمنان حسابداري
14 3 0 0 11
49 دانشگاه سمنان حسابداري
شبانه
12 4 3 3 31
50 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) روانشناسي
شبانه
6 3 3 3 91
51 دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) زيست شناسي سلولي مولکولي
40 6 4 4 28
52 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) علم اطلاعات ودانش شناسي
15 3 1 1 35
53 دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني
12 3 1 1 36
54 دانشگاه سمنان مديريت دولتي
12 4 2 2 25
55 دانشگاه سمنان مديريت کسب و کارهاي كوچک
شبانه
9 3 0 1 23