بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های چهارمحال و بختياري در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شهركرد تعداد قبولی کانون از استان چهارمحال و بختياري میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد دندانپزشکي
12 7 0 0 35 6792 760
2 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پزشکي
نيمسال اول
36 21 6 7 39 6572 799 840 1120
3 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پزشکي
نيمسال دوم
32 19 1 4 40 6587 1113 1153 1859
4 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پزشکي
20 11 0 0 35 6379 1806 1885
5 دانشگاه شهرکرد دکتراي عمومي دامپزشکي
35 22 0 0 29 5893 4125 4606 10624
6 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد تکنولوژي پرتوشناسي
23 6 1 1 53 5818 4808
7 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پرستاري
44 8 2 5 39 5882 5487 5487
8 دانشگاه شهرکرد زيست شناسي سلولي مولکولي
30 4 0 0 23 4890 6043
9 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) پرستاري
30 11 2 4 27 5649 7003 7466 12540
10 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) اتاق عمل
20 4 0 1 18 5211 9817
11 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد هوشبري
22 6 1 1 27 5602 12618 13346
12 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد مهندسي بهداشت محيط
25 5 0 2 23 4974 15002 15002
13 دانشگاه شهرکرد زيست شناسي جانوري
30 5 1 3 29 4853 18032
14 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بهداشت عمومي
25 11 1 1 32 5079 20793 24057
15 دانشگاه شهرکرد گياه پزشكي
20 6 2 2 31 4637 31985 43509
16 دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 7 5 5 28 4338 32258 79509
17 دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد حسابداري
15 3 3 3 32 4686 34334 45565
18 دانشگاه شهرکرد مهندسي طبيعت
18 4 1 3 25 4594 47425 70666
19 دانشگاه شهرکرد علوم دامي
18 3 0 0 34 4111 59371
20 دانشگاه شهرکرد علوم و مهندسي باغباني
18 4 1 2 33 4402 76603
21 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اتاق عمل
20 3 1 1 32
22 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد علوم آزمايشگاهي
25 4 0 0 22
23 دانشگاه شهرکرد مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 0 0 21