بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گناباد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پزشکي
34 25 4 12 44 6539 934 1333 2136 862
2 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پزشکي
11 10 4 7 50 6284 2319 3616 2319
3 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پرستاري
نيمسال اول
24 16 6 15 33 5613 5326 7689 5913 6957
4 دانشگاه علوم پزشکي گناباد علوم آزمايشگاهي
22 14 5 10 40 5318 6752 13213
5 دانشگاه علوم پزشکي گناباد تکنولوژي پرتوشناسي
22 10 1 8 26 5415 7506 8352
6 دانشگاه علوم پزشکي گناباد اتاق عمل
20 8 1 5 35 5181 9899 18933
7 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پرستاري
نيمسال دوم
22 14 3 9 33 5448 10570 13523
8 دانشگاه علوم پزشکي گناباد مامايي
20 8 2 4 46 5410 10652 17693
9 دانشگاه علوم پزشکي گناباد هوشبري
20 5 0 2 33 5321 11621
10 دانشگاه علوم پزشکي گناباد مهندسي بهداشت محيط
25 11 6 11 33 5025 15960 29903
11 دانشگاه علوم پزشکي گناباد بهداشت عمومي
25 12 4 9 32 4990 16727 26839 18829
12 دانشگاه علوم پزشکي گناباد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 6 0 0 20 5008 19720
13 مجتمع آموزش عالي گناباد مديريت صنعتي
18 7 1 6 15 4622 32174 44247
14 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي مواد ومتالورژي
6 8 0 0 36 4512 37441 96089
15 مجتمع آموزش عالي گناباد مديريت بازرگاني
18 5 1 2 18 4606 37607 45715
16 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي معدن
6 4 0 0 30 4419 38120 83020
17 مجتمع آموزش عالي گناباد شيمي کاربردي
48 6 0 0 22 4323 39716
18 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي شيمي
3 9 0 0 24 4567 42175 64970 42500
19 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي صنايع
3 4 0 0 15 5103 50997 95319
20 مجتمع آموزش عالي گناباد شيمي کاربردي
24 5 0 0 30 4337 82371
21 مجتمع آموزش عالي گناباد زمين شناسي
54 3 0 1 12 4053 103925 129751
22 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پزشکي
بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد --مناطق محروم
4 3 2 3 52
23 مجتمع آموزش عالي گناباد مديريت بازرگاني
شبانه
9 3 1 2 23